|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Regulament de Organizare și Funcționare

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A ŞCOLII POPULARE DE ARTE „TUDOR JARDA” CLUJ-NAPOCA

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II. MISIUNE, SCOP, PRINCIPII, OBIECTIVE,

CAPITOLUL III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

CAPITOLUL IV. FINANȚARE

CAPITOLUL V. PATRIMONIUL

CAPITOLUL VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj.

(2) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, denumită în continuare și Școala este o instituție publică de cultură, de educație permanentă și de spectacole, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul județului Cluj sau, după caz, de la bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite.

(3) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în colaborare cu acesta, fiind concepute ca o alternativă la învățământul educațional clasic, întrucât oferta de servicii se adresează atât celor de vârstă școlară, cât și adolescenților și adulților, indiferent de pregătirea profesională a acestora din urmă.

(4) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca desfășoară activități în domeniul conservării, protejării, transmiterii, promovării şi punerii în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural immaterial.

(5) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca desfășoară și organizează producții sau coproducții artistice pe bază de programe şi proiecte, cu cursanții proprii și/sau ai altor scoli populare de arte, ai altor entități publice, precum și în colaborare cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat.

Art. 2. Conform clasificării activităților din economia națională – CAEN, activitățile principale desfășurate de Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca au următoarele coduri:

a)     8552 – Invatamant in domeniul cultural

b)     9002 – Activitati suport pentru interpretare artistica

Art. 3. Cadrul legal specific privind organizarea și funcționarea Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca este fundamentat în principal pe baza următoarelor acte normative:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole si concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 442/1994, privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana, ale municipiului Bucureşti şi locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1720/1954.

Art. 5. (1) Denumirea actuală-Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca- a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 81/2005 privind schimbarea denumirilor și atribuirea de denumiri unor instituții de interes județean din subordinea Consiliului Județean Cluj.

(2) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, are sediul în Municipiul Cluj-Napoca, strada Fabricii de Zahăr nr. 51, cod de identificare fiscală 4889535 cont RO81TREZ21621G365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, telefon: 0264/592576 fax: 0264/592576, e-mail:  scoaladeartecluj@yahoo.com.

(3) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate organiza cursuri pe raza Județului Cluj și are sedii secundare de activitate (secții externe) în localități din Județul Cluj, care se stabilesc periodic funcție de nevoile identificate.

(4) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate înființa filiale pe raza județului Cluj prin modificarea prezentului Regulament.

(5) Toate documentele emise vor conține denumirea completă a instituției, indicarea sediului și a persoanelor autorizate să semneze, precum și menționarea autorității administrației publice locale în a cărui subordine funcționează.

Art. 6. (1) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca oferă servicii culturale de utilitate publică, în mod regulat și continuu, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație potrivit principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, continuităţii, adaptabilităţii, accesibilităţii, responsabilităţii şi al furnizării serviciilor publice la standarde de calitate, în concordanta cu strategiile culturale şi educative stabilite la nivel european, precum și de autorităţile naționale sau locale.

(2) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca are deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor și proiectelor proprii, în consens cu politicile culturale europene și/sau ale autorităţilor centrale sau locale, fiind concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii, precum și pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor publice oferite, în vederea satisfacerii necesităţilor culturale şi educative ale publicului.

(3) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca participa la conceperea şi desfăşurarea evenimentelor cultural-artistice, istorice şi sociale ale comunităţii în care funcţionează, un aspect deosebit de important urmărit în activitate, fiind cel al colaborării şi schimbului cultural cu alte instituţii publice, persoane juridice de drept privat și persoane fizice.

(4) În virtutea rolului de purtător de imagine al identităţii culturale locale caracterizată prin multiculturalitate, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca participă în cadrul proiectelor culturale derulate la nivel local, regional, naţional şi internaţional, în calitate de iniţiator sau partener, afirmându-şi prin intermediul acestora, valorile ce le reprezintă.
(5) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca colaborează cu instituţii de specialitate, persoane juridice şi cu persoane fizice; în cazul realizării unor spectacole de către aceste entități în colaborare cu Școala, se încheie contracte de parteneriat cultural iar în cazul colaborării cu artişti persoane fizice se încheie contracte de drepturi de autor şi drepturi conexe.

Art. 7. (1) Dispozițiile prezentului Regulament sunt elaborate în temeiul legislației incidente cu privire la organizarea, funcționarea, atribuțiile, competențele și responsabilitățile instituțiilor publice, legislație care are prioritate în aplicare, iar documentele subsecvente emise în aplicarea Regulamentului (fișe de post, proceduri documentate etc.) vor fi elaborate în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul elaborării acestora.

(2) Prezentul Regulament este instrumentul de reglementare și de management care vizează funcțiile și atribuțiile structurilor organizatorice, servind atât personalului instituției publice cât și altor părți interesate.

(3) Regulamentul reprezintă o concentrare a atribuțiilor și activităților funcțiilor de conducere și a structurilor organizatorice, care, ulterior vor fi detaliate în fișele de post precum și în procedurile documentate pe procese și/sau activități elaborate în cadrul sistemului de control intern managerial, în vederea îndeplinirii obiectivelor instituției în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență.

(4) În cazul intervenţiei unor evenimente legislative cu privire la legislația care a stat la baza elaborării prezentului Regulament, documentele subsecvente emise în aplicarea Regulamentului, vor fi modificate și/sau completate ca urmare a modificărilor legislative în cauză.

 

CAPITOLUL II. MISIUNE, SCOP, PRINCIPII, OBIECTIVE 

Art. 8. Misiunea asumată de Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, este aceea de promovare și transmitere a valorilor materiale și spirituale create în domeniul culturii și al artelor spectacolului, de conservare a tradiţiei culturale locale, naţionale, universale, de promovare a valorilor autohtone şi de implementare a acestora în circuitul de valori europene şi internaţionale prin intermediul obiectivelor instituţiei.

Art. 9. Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca are drept scop reprezentarea, promovarea şi protejarea culturii în ţară şi în străinătate, diversificarea și dezvoltarea artelor spectacolului, precum și asigurarea accesului egal la învăţare pe toată durata vieţii, în funcţie de nevoile societății în general și ale comunității în particular, precum şi de cerinţele individuale.

Art. 10. Principiile de bază care guvernează activitatea instituției sunt:

a)  accesul liber la instruire şi educaţie permanentă;

b) creaţia culturală este domeniul privilegiat al libertăţii de exprimare, fiind o sursă a progresului uman;

c)  autonomia culturii şi artei;

d)  protejarea patrimoniului cultural tradiţional, a valorilor care aparţin moştenirii culturale;

e)  identitatea culturală, potrivit căruia se asigură protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale şi promovarea în circuitul naţional a valorilor spiritualităţii comunităţii pe care o reprezintă Școala;

f)  libertatea de creaţie;

g) primordialitatea valorii, asigurându-se condiţiile morale şi materiale în vederea afirmării creativităţii şi susţinerii talentului;

h)  nediscriminarea, care asigură accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor comunităţii la cultură şi educaţie permanentă, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţilor pe care le reprezintă, în toată diversitatea lor;

i)   centrarea educației culturale pe beneficiarii acesteia, respectiv creșterea gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală.

Art. 11. Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală și artistică;

b)  educaţia permanentă continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;

c)   promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;

d)  afirmarea identităţii culturale naţionale şi a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale prin artele spectacolului și promovarea culturii româneşti în țară și străinătate, prin organizarea de spectacole și concerte, festivaluri și concursuri etc.;

e)  susţinerea iniţiativei publice şi încurajarea celei private, în vederea diversificării şi dezvoltării artelor spectacolului;

f)  promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;

g)  creşterea accesului publicului la educație prin cultură, la spectacole şi concerte și elaborarea producțiilor artistice în funcţie de cerinţele publicului în vederea asimilării creației populare tradiționale, a creației artistice clasice și contemporane;

 

CAPITOLUL III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

Art. 12. Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

a)  organizarea de programe şi proiecte cultural-artistice şi de educaţie permanentă, potrivit specificului local şi naţional şi în concordanţă cu nevoile comunităţii locale;

b)  conservarea şi transmiterea valorilor culturale şi artistice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

c)  constituirea şi pregătirea propriilor ansambluri și formaţii artistice, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, zonale, naţionale şi internaţionale;

d)  stimularea creativităţii şi talentului în domeniul artelor interpretative și din celelalte domenii specifice spectacolului contemporan și promovarea artiştilor instrumentişti şi lirici;

e)  sprijinirea şi afirmarea creatorilor şi interpreţilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice;

f)  revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică;

g)  cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative din toate genurile muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, literatură, artizanat etc.;

h)  protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane;

i)  organizarea de proiecte, programe și activități pentru valorificarea obiceiurilor tradiţionale din comunitățile județului sau din alte județe;

j)  conservarea tradiţiei muzicale populare şi implementarea artei muzicale autohtone în circuitul de valori culturale universale;

k) atragerea cetăţenilor în activităţi de iniţiere, cunoaştere şi ocrotire a mediului culturii populare, petrecerea timpului liber;

l) promovarea turismului cultural de interes local (artişti, artizani, obiecte tangibile şi intangibile, acţiuni şi relaţii între arte care sunt practicate în folosul consumatorilor de turism cultural);

m)  dezvoltarea cooperării culturale pe plan zonal, naţional şi international;

n)  colaborarea şi schimbul cultural prin intermediul cursanților și al personalului de specialitate (circulaţia valorilor interpretative la nivel local, naţional şi internaţional);

o)  asigurarea activităţii concertistice de muzică cultă, cuprinzând aria repertorială simfonică, vocal-simfonică, corală, camerală şi de divertisment;

p) organizarea şi/sau participarea  la evenimente şi acţiuni cultural-artistice, în ţară şi în străinătate;

q)  realizarea sau gazduirea de proiecte cultural-artistice în colaborare cu artişti şi instituţii din ţară şi din străinătate;

r)  organizarea și/sau participarea la turnee, festivaluri şi alte manifestări artistice în ţară şi străinătate, în nume propriu sau în coproducție, cofinanțare și/sau în colaborare cu autorități și instituții publice ori cu persoane fizice si juridice de drept privat, din țară și/sau din străinătate;

s) satisfacerea nevoii de educație muzicală în comunitate prin organizarea de concerte promoţionale la sediu, în alte locaţii sau în aer liber;

t)  realizarea unei oferte de producţii artistice diversificate în vederea atragerii spre sălile de concerte a unui public cât mai numeros şi mai variat;

u)  asigurarea  spațiilor pentru expoziţii  de pictură, fotografie, sculptură etc.;

v)  analiza potenţialului şi crearea cadrului propice de parteneriat public – privat şi de colaborare cu alte instituţii culturale sau cu persoane fizice în vederea realizării de proiecte culturale;

w)  stabilirea strategiei şi a politicii culturale a instituţiei raportat la respectarea drepturilor culturale, care stau la baza intervenției statului în cultură: importanța libertății de exprimare și a condițiilor materiale pentru actul cultural, nevoia recentrării pe public și pe comunitate a culturii ca serviciu public, rolul economiei creative pentru dezvoltare, rolul patrimoniului pentru dezvoltarea durabilă, parteneriatul dintre sectorul public și cel privat în implementarea politicilor culturale, abordarea integrată a dezvoltării culturale.

Art. 13. Programele, proiectele, producțiile artistice, activitățile Școlii se concep, se organizează și se desfășoară  bazat pe următoarele:

a)  accepta realitatea ca procesele de invatare nu au limite de vârsta, ca educaţia tinerei generaţii se armonizeaza cu educaţia generatiei adulte;

b)  contribuie la formarea unei societăţi bazate pe educaţie, capabilă să se adapteze prin invatare continua la o lume în schimbare;

c)  constituie un răspuns la multitudinea nevoilor sociale şi culturale cu care societatea românească se confrunta în prezent şi au implicaţii în evoluţia pe termen mediu şi lung a acesteia;

d)  ţin seama de schimbările privind: bazele ideologice ale societăţii, structurile de educaţie, activităţile profesionale, modul de utilizare a timpului liber, factorii demografici, modelele culturale, grupurile sociale prioritare, diversitatea şi pluralismul valorilor;

e)  au în vedere: dezvoltarea intelectuală şi spirituală a personalităţii umane, asimilarea valorilor culturale fundamentale, formarea sentimentului estetic şi a judecaţilor de valoare, dezvoltarea spiritului critic, precum şi stimularea capacităţilor creatoare ale omului;

f)   urmăresc însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor profesionale care să-i permită omului sa desfăşoare o activitate productiva, să se integreze activ în piaţa muncii, în dinamica profesională şi să se recalifice, să-şi pregătească alternative profesionale, să fie inventiv şi eficient într-o lume în schimbare;

g)  consfinţesc dreptul la educaţie şi informaţie pe tot parcursul vieţii, pentru fiecare cetăţean, şi recunosc ca educaţia este un proces dinamic şi evolutiv, definitoriu pentru condiţia umană şi progresul social;

h) urmăresc să ofere sanse egale şi de acces la educaţie şi instruire pentru toţi membrii societăţii, pe tot parcursul vieţii lor, să-i susţină în eforturile personale de schimbare într-un mediu socioprofesional şi sociocultural în continua evoluţie, sa lărgească câmpul alegerilor posibile;

i) urmăresc diminuarea deficienţelor de educaţie şi invatare, completarea, aprofundarea şi innoirea cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor necesare în plan profesional, precum şi exercitarea unor competențe şi operaţiuni noi, cerute într-o lume competitivă;

Art. 14. Activitățile în domeniul furnizării de produse și servicii culturale cuprind:

a) iniţierea, dezvoltarea şi intensificarea schimburilor culturale pe plan local, naţional şi internaţional (concursuri, festivaluri, tabere, expoziţii, etc) ;

b) organizarea de servicii culturale suplimentare prin intermediul cărora sunt valorificate rezultatele programelor de educaţie oferite: spectacole, concerte, audiţii, înregistrări, organizări de evenimente în colaborare cu instituţiile de cultură, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale, etc.;

c)  promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursanţi, conform OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;

d)  înfiinţarea de structuri artistice pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare (formaţii și ansambluri artistice, cluburi ale absolvenţilor, etc). ;

e)  menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii de abordare a unui repertoriu de nivel profesional (adaptabilitatea la toate perioadele stilistice), a pregătirii la standard profesional, a capacităţii valorice şi numerice a ansamblurilor și formațiilor proprii, precum şi pentru asigurarea colaborării unor artişti de nivel şi circulaţie internaţională;

f)  formarea spectatorilor tineri, prin comunicare şi mesaj direcţionat, creând premisele pentru un public statornic şi fidel pe o perioadă lungă de timp pentru toate instituțiile de cultură;

g) derularea de programe şi proiecte de educaţie muzicală care să se adreseze tuturor categoriilor de vârstă, în vederea formării unui public de concert motivat şi stabil;

h) cultivarea gustul estetic de calitate şi apetenta pentru valori prin programarea unui repertoriu adecvat şi variat din punct de vedere stilistic şi prin invitarea unor artişti a căror valoare este recunoscută, precum și prin abordarea repertoriului contemporan;

Art. 15. (1) Pentru furnizarea de produse și servicii culturale, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca a înființat și asigură funcționarea următoarele formaţii şi ansambluri artistice de muzică şi dansuri:

a)   Ansamblul folcloric „Vatră de dor”;

b)   Taraful de corepetiţie muzică populară „Vatră de dor”;

c)    Formaţia de corepetiţie muzică uşoară „Recovered”;

d)    Formația de jazz „SPA Jazz Band”.

(2) Formaţiile, ansambluri artistice de muzică şi dansuri, înființate și organizate de Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca au următoarele atribuții principale:

a)  participă la realizarea programelor și proiectelor culturale ale Școlii sau cele realizate în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi colaborărilor;

b)  promovează tradiţiile muzicale şi valorile culturale ale poporului român prin participarea la activităţi artistice şi culturale;

c)   susţin activităţi artistice care contribuie la formarea şi educarea publicului;

d)  interpretarea corectă a partiturii, respectarea indicaţiilor muzicale şi a indicaţiilor dirijorului;

e) cunoaşterea diverselor stiluri şi tehnici muzicale, adaptare şi contribuţie la munca cu dirijorii;

f)  întreţinerea formei vocale şi fizice, muzicalitate, dicţie, pe care le cultivă şi le păstrează prin studiu individual, colectiv, solfegiu, vocalize, iniţiere vocală;

g) memorizarea cu rapiditate a textului, atât în limba română cât şi în original (italiană, germană, franceză), precum şi a partiturii muzicale de specialitate cu respectarea indicaţiilor primite de la dirijori,

h)  cunoaşterea întregului repertoriu stabilit de conducerea instituţiei şi a partiturii corale;

i)  participarea la toate repetiţiile şi spectacolele stabilite de conducerea instituţiei, precum şi la alte manifestări cultural-artistice programate;

j)   manifestă responsabilitate pentru buna funcţionare a instrumentelor muzicale, manipularea şi păstrarea repertoriului şi a bunurilor materiale.

(3) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” desfășoară sub denumirea „Joia artelor“ în fiecare joi, de la ora 17, reprezentații, spectacole și concerte.

(4) Pentru realizarea producţiilor sau coproducțiilor artistice, Școala poate utiliza alături de cursanți și personalul angajat și personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza unor convenţii civile de prestări de servicii.

Art. 16. Activităţile de educaţie permanentă se realizează prin:

a)  programe de iniţiere şi dezvoltare a aptitudinilor creative și artistice individuale şi de grup;

b)  cercuri de teatru, film, artă plastic, cluburi ale absolvenților, etc.;

c)   seminarii, ateliere de lucru, mese rotunde, tabere;

d)  activităţi pentru persoane defavorizate;

e)   alte forme de pregătire/perfecţionare în instituţii similare din ţară şi din străinătate.

Art. 17. (1) Pentru realizarea obiectivului educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca organizează cursuri şi programe educaţionale de iniţiere, perfecţionare şi specializare a unor abilităţi din domeniile:

a)  muzică vocală (canto-muzică uşoară, canto-muzică populară, canto-muzică clasică, canto-muzică religioasă, canto-jazz, etc.) – cursantul urmează a fi pregătit pentru a poseda un repertoriu cât mai bogat şi variat, pentru a dezvolta o tehnică vocală cât mai bună și a avea cunoştinte teoretice muzicale;

b) muzică instrumentală (pian, orgă electronică, acordeon, chitară, percuţie ritmică și melodică, taragot, saxofon, ţambal, vioară, instrumente tradiționale etc.) – cursantul urmează a fi pregătit pentru a avea şi cunoştinte teoretice muzicale şi un repertoriu cât mai vast;

c)  improvizaţie jazz – cursantul urmează a studia, în funcţie de alegerea făcută, tehnicile specifice acestui gen muzical, atât vocale cât şi instrumentale;

d)  arte plastice (pictură, grafică, design vestimentar, design interior, ceramică, sculptură, artă fotografică, cinematografie etc.)  – cursantul urmează să-şi cultive talentul artistic şi simţul estetic;

e)  artă dramatică – cursantul urmează a învăţa tehnici de respiraţie, mişcare scenică, arta actorului, retorică, scenografie, regie etc.;

f) coregrafie (dans clasic, dans modern și contemporan, dansuri populare, dansuri de societate, instructori dans etc.) – cursantul urmează să cunoască diverse modalitaţi de dans şi să cultive tradiţiile în acest domeniu.

(2) Activitatea de educație permanentă are următoarele forme de bază:

1. cursuri teoretice și practice;

2. practica artistică realizată prin:

a) spectacole și expoziții interne, organizate pe teritoriul județului Cluj, participarea la concursuri județene, interjudețene și naționale;

b) organizare de spectacole și expoziții;

c) producție la finalul semestrelor;

d) organizarea de stagiuni artistice ale școlii;

e) sesiuni de imprimări audio/video pe suport magnetic sau virtual (hard), individual sau în formații artistice, prezențe în emisiunile de profil ale studiourilor de radio și televiziune locale, regionale și naționale;

f) organizare de tabere de creație;

g) schimburi de experiență la nivel județean și interjudețean;

h) participări la diverse alte acțiuni culturale în municipiu, județ și în țară;

i) participări la festivaluri și turnee în străinătate.

(3) Programul de instruire se desfășoară prin cursuri permanente, cursuri de scurtă durată (intensive sau de inițiere), cursuri de perfecționare, cursuri de vară.

(4) Fiecare curs permanent va începe, de regulă, la 1 octombrie şi se va termina la 15 iunie, anul fiind structurat în 2 semestre (1 octombrie – 30 ianuarie semestrul I şi 1 februarie – 15 iunie semestrul II).

(5) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate desfăşura şi cursuri de scurtă durată, intensive sau de iniţiere.

(6) De regulă, durata cursurilor va fi  următoarea:

a)   5 ani de studiu la disciplinele: pian, vioară;

b)   4 ani de studiu disciplinele de violoncel

c)   3 ani de studiu la disciplinele: canto-muzică uşoară, canto-muzică populară, canto-muzică clasică, chitară, contrabas, orgă electronică, acordeon, improvizaţie jazz, instrumente de suflat, grafică, pictură, decoraţiuni interioare, design vestimentar, artă decorativă, ceramică, sculptură,;

d)  2 ani de studiu la disciplinele: artă dramatică, artă fotografică, cinematografie, percuţie ritmică, coregrafie, ansamblu instrumental tradițional, cursuri de artă populară (țesut-cusut, olărit, cioplit lemn etc.)

(7)  Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca poate organiza:

a)  cursuri de perfecţionare cu durata de 1-2 ani, în funcţie de disciplină, la care se pot înscrie absolvenţii săi sau ai altor instituţii cu profil similar şi programe de studiu compatibile;

b)  cluburi ale absolvenţilor, care dau posibilitatea acestora să fie promovaţi în continuare de Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, prin organizarea de expoziţii, seri culturale şi muzicale, precum şi prin participarea şi la alte activităţi organizate de Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca.

(8) În funcţie de cererile adresate de cursanţi sau de nevoile stabilite de conducere, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca îşi poate prelungi activitatea educaţională şi pe timpul vacanţelor şi poate organiza cursuri de vară cu durata de 1-3 luni, cercuri pe specialităţi, la care sunt invitate să participe, în calitate de formatori coordonatori, personalităţi din domeniul vieţii artistice şi culturale româneşti ; la aceste activităţi pot participa atât cursanţii Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, cât şi alţi participanţi (orice cetăţean cu aptitudini artistice).

(9) Structura disciplinelor, materialele şi dotările necesare susţinerii cursurilor, ca şi durata acestora, pot fi modificate în funcţie de obiectivele Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca şi de dinamica cerinţelor educaţionale pentru fiecare domeniu în parte.

(10) Admiterea la cursurile organizate de Școala Populară de Artă „Tudor Jarda” se face, după verificarea aptitudinilor artistice în domeniile solicitate iar înscrierea la cursuri se face pe baza unui contract încheiat între Școală și cursant pe baza unei fise de înscriere.

(11) Evaluarea cunoștințelor teoretice și practice se face prin note de la 1 la 10.

(12) Cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca sunt finalizate cu susţinerea unor examene de absolvire, a căror promovare este încheiată cu eliberarea diplomei de absolvire, în ea fiind înscrise mediile anuale și media examenului de diplomă.

Art. 18. (1) Cursantul beneficiază de următoarele drepturi:

a) servicii de educație permanentă de calitate;

b) bază materială adecvată activității la clasă;

c) condiții de participare la spectacole, expoziții, festivaluri, evenimente culturale etc. județene, naționale și internaționale organizate de școală conform bugetului aprobat;

d) eliberarea diplomei de absolvire.

(2) Cursantul are următoarele obligații:

a)  să respecte regulamentele și norme interne elaborate de Școală,

b)  să participe la cursuri, prezența fiind obligatorie;

c)  să desfășoare o activitate continuă de pregătire prin studiu individual, care să-i asigure o pregătire cât mai eficientă în domeniul ales;

d)  să participe necondiționat la activitățile cultural-artistice propuse de Școală

e) să manifeste responsabilitate pentru buna funcţionare a instrumentelor muzicale, manipularea şi păstrarea repertoriului şi a bunurilor materiale ale Școlii;

f)   să achite taxele anuale de școlarizare;

g)  să ridice diploma după cel mult 3 luni de la solicitare.

Art. 19. Activităţile din domeniul culturii tradiţionale au drept scop conservarea şi punerea în valoare a tradiţiilor populare şi cuprind:

a)  valorificarea şi promovarea culturii tradiţionale şi a creaţiei populare contemporane;

b)  programe de revitalizare şi învăţare a meseriilor tradiţionale: olărit, cusut, ţesut, împletituri, cioplituri-sculpturi în lemn, os, corn, piatră etc.;

c)  programe de revitalizare şi promovare a unor domenii populare tradiţionale (teatru folcloric, joc, muzică etc.);

 

 CAPITOLUL IV. FINANȚAREA

Art. 20. (1) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca este finanţată:

a)  din venituri proprii, pe care le realizează din sumele provenite din încasarea:

 • tarife pentru  înscrierea şi frecventarea cursurilor  organizate de instituţie,
 • taxelor pentru  eliberarea diplomei de absolvire,
 • fructele civile rezultate din administrarea patrimoniului,
 • alte surse legal constituite (donaţii, sponsorizări, etc.) în legătură cu activitatea  desfăşurată în cadrul instituţiei,

b)  subvenții acordate de la bugetul Județului Cluj;

c)   subvenții acordate  de la bugetul de stat;

(2) Veniturile proprii se utilizează numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale.

(3) Pentru realizarea obiectivelor sale, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca obţine finanţarea parţială sau integrală a programelor şi proiectelor culturale şi educaţionale specifice domeniului de activitate de la autorități și instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, colaborează cu persoane juridice şi fizice române sau străine de la care poate obține donaţii, sponsorizări.

(4) Liberalităţile de ori ce fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei sau dacă nu sunt contrare obiectului sau de activitate.

 

CAPITOLUL V. PATRIMONIUL

Art. 21. (1) Patrimoniul Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca este alcătuit din drepturi şi obligaţii asupra bunurilor proprietate publică a judeţului Cluj şi asupra bunurilor proprii pe care le administrează în conformitate şi în condiţiile impuse de lege.

(2) Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin preluare prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate.

(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea instituției se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea acesteia fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

(4) Pentru o bună funcţionare, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca este dotată cu mijloace de transport, mijloace tehnice de calcul, mijloace tehnice pentru multiplicare şi imprimare, costume şi instrumente pentru personalul artistic, echipamente tehnice pentru spaţiile de spectacole, calculatoare şi alte instrumente pentru prelucrarea şi centralizarea informatică a datelor, etc.

Art. 22. (1) Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca are în administrare imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 51 identificat cu număr cadastral 21430 și în chirie imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca str. V.Alecsandri nr. 1.

(2) În calitate de titular al dreptului de administrare asupra patrimoniului public și privat al Județului Cluj, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca are următoarele drepturi și obligații:

a)   să folosească și să dispună de bunurile date în administrare;

b)   să culeagă fructele bunurilor deținute;

c)   să înscrie dreptul real de administrare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în condițiile legii;

d)  să asigure evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Cluj distinct în contabilitate, potrivit legii;

e)   să efectueze lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în administrare şi a legislaţiei în materia achiziţiilor publice;

f)   să obțină avizele pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;

g)  să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi funcționarea bunurilor mobile și imobile;

h)  să pună în valoare patrimoniul deținut;

i)  să efectueze formalităţile necesare cu privire la închiriere cu respectarea legislaţiei aplicabile;

j) să asigure şi să garanteze accesul publicului la serviciile culturale desfășurate prin intermediul bunurilor deținute;

k) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă este cazul;

l)   să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;

m) să asigure paza instituției şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente, protecţia şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar şi să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;

n)  să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

o) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului administrat, în caz de forță majoră;

p)  să obţină avizele pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public şi destinaţiei bunului;

q)  să reevalueze bunurile, în condițiile legii;

r)   să semneze procesul-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului;

s) să semneze acordul de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea certificatului de atestare a edificării construcţiilor;

 

CAPITOLUL VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚII 

Art. 23. (1) Structura organizatorică a Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca cuprinde conducerea instituției publice și compartimente funcționale:

1. Conducere

a)     manager

b)     consiliul administrativ

c)      consiliul educaţional-artistic,

d)     director adjunct

e)     contabil șef

2. Departamente și compartimente
    A. Departamentul Educațional

a)    Compartiment Arte Vizuale

b)    Compartiment Muzica

c)    Compartiment Coregrafie

d)    Compartiment Artă Dramatică

e)    Compartiment Secții Externe Județ

    B.  Departamentul Cultural

a)      Compartiment Galerii de Arte

b)      Compartiment Studio Media

c)      Compartiment Evenimente Culturale

C.  Departamentul Economic, Administrativ, Tehnic

a)     Compartiment Economic

b)     Compartiment Administrativ

c)     Compartiment Tehnic

(2) Pentru coerența activității toate compartimentele funcționale se vor informa reciproc și vor colabora în realizarea acțiunilor lor.

(3) Circuitele fluxurilor de informații în cadrul structurii organizatorice sunt proiectate astfel:

a) la nivelul organizării structurale:

 • circuite descendente – de la conducere către structurile organizatorice;
 • circuite ascendente – de la baza organigramei către conducere, trecând prin toate nivelurile ierarhice necesare;

b) la nivelul organizării procesuale (cooperarea între compartimente):

 • circuite orizontale – urmăresc, în funcție de problematică, informarea și cooperarea între departamente și compartimente.

Art. 24. (1) Personalul Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca se compune din: personal de conducere, personal de specialitate, personal administrativ și tehnic.

(2) Funcţionarea şcolii se asigură prin activitatea personalului de specialitate, tehnic şi administrativ angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată sau nedeterminată, în condiţiile legii, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale, a obiectivelor instituţiei, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturilor conexe sau în baza unor convenţii reglementate de Codul Civil sau a altor reglementări legale.

Art. 25. (1) Personalul care ocupă funcții de conducere organizează, coordonează, îndrumă, monitorizează, verifică, controlează şi răspund de activitatea compartimentelor aflate în subordine şi asigură buna colaborare cu alte compartimente, în temeiul legii, al prezentului Regulament si al procedurilor documentate.

(2) În sensul prezentului Regulament, conducerea reprezintă ansamblul activităților prin care persoanele cu funcții de conducere stabilesc obiectivele compartimentelor și personalului din subordine, în sensul și cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul instituției.

(3) Cerințele conducerii constau în: cunoașterea situației existente în domeniul de competență; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor și mijloacelor optime de acțiune; identificarea modalităților optime de gestionare și de motivare a personalului în sensul contribuției efective la realizarea obiectivelor instituției.

Art. 26. (1) Personalul se recrutează prin concurs sau examen, după caz, organizat potrivit legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată.

(2) Prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului pentru angajarea personalului se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile de promovare în funcţie, grad sau treaptă de salarizare superioară.

(3) Personalul de specialitate care desfășoară activități artistice poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau, după caz, poate cumula funcţii în cadrul altor instituţii sau companii de spectacole sau concerte, cu respectarea obligaţiilor de serviciu din cadrul programului de activitate şi cu avizul Consiliului administrativ.

Art. 27. (1) Evaluarea, promovarea, sancționarea, eliberarea din funcție și destituirea personalului se realizează în conformitate cu prevederile legale.

(2) Încetarea contractelor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturilor conexe sau în baza unor convenţii reglementate de Codul Civil se realizează potrivit Codului Civil și legislației speciale incidente, după caz.

Art. 28. Atribuțiile și activitățile personalului se stabilesc prin fișa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate și sarcinilor de serviciu elaborate de către manager pe baza legislației incidente și a  prezentului Regulament.

Art. 29. (1) Conducerea şcolii este asigurată de manager şi este încredinţată în baza unui concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Managerul este ordonator terțiar de credite și reprezintă instituția în relațiile cu persoane fizice sau juridice.

(3) Activitatea managerului este sprijinită de un director adjunct şi un contabil şef.

(4) Managerul, directorul adjunct şi contabilul şef conduc şi răspund de buna funcţionare a Școlii, conform prevederilor cuprinse în contractul de management, fişele de post şi în prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 30 Managerul are următoarele competențe, atribuții și responsabilități principale:

a)   să asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei pe care o reprezintă;

b)   să elaboreze şi să propună spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei şi statul de funcţii al instituţiei;

c)   să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;

d)   să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin prezentul contract;

e)  să răspundă, potrivit legii, de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate, de realizarea veniturilor şi de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

f)    să răspundă, potrivit legii, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare, de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice, de organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora, şi de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

g)  să decidă, în calitate de ordonator de credite, asupra modului de utilizare a bugetului aprobat pentru instituţie, cu respectarea prevederilor legale;

h)  să analizeze rapoartele de audit intern/extern şi să dispună măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor/măsurilor;

i)    să îndeplinească angajamentele asumate prin proiectul de management;

j)  să îndeplinească programele și proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu, raportat la resursele alocate de către autoritate;

k)   să asigure respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocaţiilor bugetare aprobate de autoritate;

l)   să înainteze autorităţii situaţiile financiare trimestriale şi anuale, încadrându-se în termenele stabilite de lege;

m) să înainteze autorităţii propuneri privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi să dispună măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;

n)  să înainteze autorităţii raportul de activitate anual, în termen de 30 de zile de la termenul stabilit de autoritate pentru depunerea situaţiilor financiare anuale;

o)  să înştiinţeze autoritatea cu privire la delegarea temporară a competenţelor în perioada în care se află în imposibilitatea de a conduce instituţia;

p)   să selecteze, să angajeze şi/sau să concedieze personalul salariat, în condiţiile legii;

q)   să negocieze clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau conform legilor speciale, în condiţiile legii;

r)   să dispună efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;

s)   să stabilească măsuri privind protecţia muncii şi să faciliteze cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii;

t)  să depună declaraţia de avere şi de interese în termenul stabilit de lege, la persoana responsabilă, în acest sens, din cadrul instituţiei;

u)  să înştiinţeze autoritatea cu privire la deplasările în străinătate pe care le va efectua în interes de serviciu;

v)   în cazul în care nu a finalizat cursurile de atestare în domeniul managementului anterior încheierii prezentului contract, să participe, în termen de un an de la semnarea contractului de management, la cursurile de atestare în domeniul managementului, cursuri special organizate de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii;

w)  să cesioneze instituţiei pe care o conduce în baza prezentului contract de management drepturile patrimoniale, conform contractului de cesiune încheiat între manager şi autoritate în condiţiile Legii nr. 8/1996, pentru operele de creaţie intelectuală la a căror realizare participă în mod direct sau indirect şi pentru care sunt utilizate resursele instituţiei;

x)  să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de către lege;

y)  să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

z)      să nu desfăşoare activităţi sau manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei;

aa) să nu desfăşoare activităţi/fapte de discriminare, aşa cum sunt definite prin O.G.nr.137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

bb)   să propună actualizarea indicatorilor de performanţă, prin act adiţional, ori de câte ori se rectifică bugetul  instituţiei;

cc)  îndeplinește orice alte atribuții conform reglementărilor legale în vigoare sau încredințate de președintele Consiliului Județean Cluj, în limitele competenței.

dd) să organizeze activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum și a reglementărilor legislatiei nationale.

Art. 31. În activitatea sa managerul este asistat de un consiliu administrativ şi de un consiliu educaţional-artistic, ambele având un rol consultativ.

Art. 32. (1) Consiliul administrativ este format din 5 membri:

a)     Preşedinte: manager

b)     Membri: director adjunct

contabil-şef

reprezentant al personalului educaţional

reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj

(2) ) Consiliul administrativ are următoarele atribuţii:

 • analizează şi avizează proiectul, respectiv execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli în raport cu priorităţile de moment şi cele de perspectivă ale instituţiei;
 • avizează taxele și tarifele percepute de Școală;
 • analizează şi avizează Regulamentul intern al instituţiei;
 • analizează periodic activitatea compartimentelor;
 • propune lucrări de investiții, dotări și reparații;
 • avizează statul de funcţii şi organigrama propuse de manager, spre a fi înaintate Consiliului Judeţean Cluj;
 • avizează colaborările Școlii cu alte entități din ţară şi din străinătate;
 • avizează durata cursurilor de scurtă durată
 • analizează şi dezbate orice alte probleme propuse de managerul instituţiei în ordinea de zi.

(3) Consiliul administrativ  se întruneşte la sediul şcolii de regulă o dată la trei luni sau ori de câte ori este nevoie;

(4) Convocarea, de către preşedinte, se face cu cel puţin 72 de ore înaintea şedinţei,  preşedintele stabilind data şedinţei, ordinea de zi şi asigurând pregătirea materialelor, organizarea şi derularea şedinţelor;

(5) Consiliul administrativ este legal constituit când la şedinţe sunt prezenţi minim 3 membri, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(6) În funcţie de subiectele abordate, Consiliul administrativ poate invita la şedinţele sale specialişti pe domenii şi angajaţi ai instituţiei;

(7) Secretariatul este asigurat de către secretariatul instituţiei.

(8) Dezbaterile Consiliul administrativ se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi cei prezenţi, concluziile, propunerile fiind consemnate în procesul-verbal de şedinţă şi au caracter consultativ pentru conducerea instituţiei.

Art. 33. (1) Consiliul educaţional-artistic este un organism colegial, în domeniul organizării procesului instructiv-educativ şi al activităţilor culturale, constituit prin decizie a managerului.

(2) Consiliul educaţional-artistic are în componenţă un număr de 5 membri şi este constituit

din personalităţi culturale din cadrul şcolii şi din afara acesteia.

(3) Atribuţiile Consiliului educaţional-artistic sunt:

 • dezbate programele anuale şi de perspectivă ale instituției, propunând măsuri organizatorice, financiare şi materiale pentru punerea lor în aplicare;
 • propune colectivele de specialişti pentru programele și proiectele culturale;
 • propune constituirea de ansambluri și formații artistice, organizarea de spectacole, expoziții și alte manifestări artistice;
 • inițierea și dezvoltarea unor relații de colaborare cu diverse instituții de profil din țară și străinătate;
 • propunerea unor direcții de dezvoltare pe linie artistică a instituției;
 • dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impugn a fi rezolvate;

(4) Consiliul educaţional-artistic se întruneşte la sediul şcolii se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului sau la cererea expresă a unor realizatori de spectacole, expoziţii, etc.;

(5) Convocarea, de către preşedinte, se face cu cel puţin 72 de ore înaintea şedinţei,  preşedintele stabilind data şedinţei, ordinea de zi şi asigurând pregătirea proiectelor de hotărâre, organizarea şi derularea şedinţelor;

(6) Consiliul educaţional-artistic este legal constituit când la şedinţe sunt prezenţi minim 3 membri, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(7) În funcţie de subiectele abordate, Consiliul educaţional-artistic poate invita la şedinţele sale specialişti pe domenii şi angajaţi ai instituţiei;

(8) Secretariatul este asigurat de către secretariatul instituţiei.

(9) Dezbaterile Consiliul educaţional-artistic se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi cei prezenţi, concluziile, propunerile fiind consemnate în procesul-verbal de şedinţă şi au caracter consultativ pentru conducerea instituţiei.

Art. 34. Directorul adjunct este subordonat managerului și are următoarele atribuții și responsabilități principale:

a)   coordonează compartimentele  subordonate conform organigramei instituţiei;

b)   întocmeşte şi actualizează, ori de câte ori este cazul, fişele posturilor pentru personalul din subordine asigurând corelarea cu atribuţiile structurii conduse, aprobate prin prezentul regulament;

c)    propune măsuri de instruire a personalului din subordine;

d)    anual, evaluează personalul din subordine;

e)    propune sancţiuni conform legii pentru personalul din subordinea directă;

f)   ia măsuri pentru aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare din domeniul de competență;

g)    propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi pentru atragerea veniturilor proprii;

h)    asigură o bună comunicare cu toţi angajaţii instituţiei şi sindicatele reprezentative;

i)  se instruieşte permanent pe linie profesională pentru aplicarea corectă a tuturor reglementărilor legale în vigoare;

j)     participă la ședințele Consiliului Administrativ;

k)   este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la  activitatea instituţiei care au un astfel de caracter;

l)     respectă Regulamentele instituției;

m) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;

n)  asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului de control intern/ managerial și respectă procedurile sistemului de control intern/managerial din cadrul instituției;

o)  îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de managerul instituției.

Art. 35. Contabilul şef este subordonat managerului și are următoarele atribuții și responsabilități principale:

a)   coordonează compartimentele  subordonate conform organigramei instituţiei;

b)  respectă şi aplică reglementările legale privind evaluarea patrimoniului, precum şi celelalte norme şi principii contabile;

c)   răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare, de exactitatea datelor contabile furnizate, de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil la timp, de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realitatea acestora, de evaluarea corectă a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii efectuate şi reflectarea acestora în bilanţul contabil, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

d) răspunde de legalitatea utilizării subvenţiilor bugetare şi a resurselor financiare extrabugetare ale instituţiei şi semnează actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a şcolii;

e)  răspunde de completarea potrivit destinaţiei şi în mod ordonat a registrelor de contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum şi de reconstituirea în termenul legal a documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse;

f) răspunde de întocmirea bilanţului contabil, întocmeşte raportul explicativ şi verifică respectarea corecţiilor obligatorii şi a regulilor prevăzute de normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

g)  răspunde de întocmirea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli al şcoliipotrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, proiect ce va fi înaintat de manager spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj;

h)  urmăreşte încadrarea în alocaţiile pentru cheltuielile de personal şi capital aprobate de Consiliul Judeţean Cluj, pe capitole şi articole bugetare;

i)    urmăreşte ca execuţia de casă să se realizeze potrivit dispoziţiilor legale;

j)   asigură pentru organele de control financiar şi bancar, furnizarea informațiilor, datelor şi documentele solicitate;

k)   întocmeşte fişele de post pentru personalul subordonat;

l)    realizează, anual, evaluarea performanţelor profesionale ale personalului din subordine;

m) controlează prezenţa la locul de muncă a personalului  şi respectarea programului de activitate;

n)   face propuneri pentru perfecţionarea profesională a personalului din subordine ;

o)  păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei care au un astfel de caracter sau sunt stabilite cu acest caracter de către Consiliul Judeţean Cluj;

p) se instruieşte permanent pe linie profesională pentru aplicarea corectă a tuturor reglementărilor legale în vigoare;

q)  participă la ședințele Consiliului Administrativ;

r) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi şi acte normative sau încredinţate de conducerea şcolii, în limitele competenţei;

s) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;

t)  respectă regulamentele instituţiei.

Art. 36. (1) Departamentul Educaţional cuprinde 5 compartimente: Compartimentul Arte Vizuale, Compartimentul Muzică, Compartimentul Coregrafie, Compartimentul Artă Dramatică şi Compartimentul Secţii externe judeţ.

(2) Fiecare compartiment are următoarele atribuţii și responsabilități generale:

a)   asigură realizarea celor două componente  principale ale activității (activitatea didactică și activitatea artistică) prin cursuri de specialitate teoretice și practice și prin pregătirea de producții artistice ;

b)   realizează cursurile la un nivel ştiinţific şi profesional înalt ;

c)    urmăreşte parcurgerea şi implementarea programei analitice impuse de curs;

d)  îmbunătăţirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice şi dezvoltarea unor metode noi, moderne, alternative, de instruire şi perfecţionare a abilităţilor dobândite la programele educaţionale frecventate; întocmirea unor suporturi de curs adecvate;

e)  implementarea de programe educaţionale noi, care să formeze specialişti în raport cu nevoile nou apărute în cadrul instituţiilor de profil pentru specializări artistice specifice.

f)    urmăreşte realizarea expoziţiilor, respectiv a spectacolelor minime anuale;

g)    participă la activităţile cultural-artistice ale instituţiei;

h)  asigură stimularea creativităţii şi cultivarea talentului persoanelor cu abilităţi deosebite pentru formarea în meserii şi profesiuni artistice;

i)  asigură cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei naţionale contemporane şi a artei interpretative în toate genurile artistice: muzică, coregrafie, artă dramatică, arte plastice, etc.;

j)    realizează cataloage, albume, pliante, afişe, aferente activităţilor instituţiei;

k)    elaborează propuneri de înzestrarea şcolii cu lucrări realizate de cursanţi;

l)   asigură cunoaşterea, însușirea, aplicarea și respectarea legislaţiei și a reglementărilor specifice domeniului de activitate cu privire la atribuțiile, acţiunile, activităţile, procesele de muncă și sarcinile specifice postului pe care îl ocupă;

m)   asigură publicarea în presa şi literatura de specialitate a materialelor specifice activității ;

n)    participă la cursuri de perfecţionare, simpozioane, conferinţe şi la schimburi de experienţă cu instituţii similare ;

o)     îndeplineşte sarcinile permanente, colaborând cu factorii implicaţi, pentru realizarea lor;

p)     participă, la solicitarea conducerii, la toate activităţile anuale desfăşurate în şcoală;

q)     acţionează pentru ridicarea prestigiului instituţiei;

r)    controlează şi apreciază just cunoştinţele cursanţilor, evaluarea făcându-se prin note în catalog;

s)     veghează la păstrarea ordinii şi disciplinei în rândul cursanţilor;

t)     realizează numărul de cursanţi stabilit de conducerea instituţiei şi asigură frecvenţa lor la cursuri pe toată durata cursului și asigură atragerea unui număr cât mai mare de cursanţi;

u)    parcurge, cu cursanţii, toate etapele necesare (examene de admitere, expoziţii, examene de sfârşit de an, de diplomă, etc.);

v)   ţine la zi evidenţa documentelor legate de cursanţi, frecvenţa la cursuri, cunoaşterea materiei predate, întocmirea planificărilor calendaristice, a examenelor de admitere, sfârşit de an şi de diplomă, a expoziţiilor, precum şi a activităţilor cultural-artistice adiacente;

w)   participă alături de cursanţi, la activităţile angajate şi la cele cuprinse în calendarul cultural;

x)     participă la realizarea veniturilor intituţiei prin urmărirea ăncasării taxelor de frecvenţă ale cursanţilor;

y)     anunţă conducerea instituţiei despre modificările apărute în situaţia cursanţilor (retrageri, transferări, propuneri de exmatriculare, etc.);

z)     respectă normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă;

aa)   execută întocmai şi la timp toate sarcinile de serviciu stabilite de conducerea şcolii;

bb)   respectă punctualitatea la toate activităţile şcolii, orarul şi programul de activitate;

cc)   realizează indicatorii stabiliţi prin fişa postului;

(3)  Compartimentul Arte Vizuale are următoarele atributii specifice:

a)    realizarea a cel puţin cinci expozitii pe an,

b)   urmărește realizarea a 40 ore/săptămână din care: 20 ore  predare/săptămână (24-30  cursanți), diferența de 20 ore  fiind folosită în scop cultural-administrativ.

(4)  Compartimentul Muzică are următoarele atributii specifice:

a)     realizarea a cel puţin cinci spectacole pe an

b)     realizarea a cel puţin doua productii  pe an;

c)  asigură documentarea, pregătirea conducerea muzicală, coordonarea și realizarea spectacolelor si a diferitelor manifestări cultural –artistice sau colaborează la realizarea acestora ;

d)   participarea la toate repetiţiile şi spectacolele  stabilite de conducerea instituţiei, atât la sediu cât şi în afara acesteia;

e)   asigură ca activitatea concertistică să se bazeze pe cultivarea ariei repertoriale muzicale universale şi naţionale și pe îmbinarea caracterului de difuzare cu cel cel educaţional şi prospectiv.

f)   urmărește realizarea a 40 ore/săptămână din care : 24 ore  predare/săptămână (24  cursanți), diferența de 16 ore  fiind folosită în scop cultural-administrativ.

(5)  Compartimentul Coregrafie are următoarele atributii specifice:

a)    realizarea a cel puţin cinci spectacole pe an

b)    realizarea a cel puţin doua productii  pe an

c)   realizeaza a 40 ore/săptămână din care : 20 ore  predare/săptămână (24-30  cursanți), diferența de 20 ore  fiind folosită în scop cultural-administrativ

(6)  Compartimentul Artă Dramatică are următoarele atributii specifice:

a)     realizarea a cel puţin cinci spectacole pe an

b)     realizarea a cel puţin doua productii  pe an

c)   realizarea 40 ore/săptămână din care : 20 ore  predare/săptămână (24 -30 cursanți), diferența de 20ore  fiind folosită în scop cultural-administrativ

(7)  Compartimentul Secţii externe judeţ are următoarele atributii specifice :

a)    realizarea a cel puţin cinci spectacole/ expozitii  pe an

b)   realizarea 40 ore/săptămână din care : 20-24 ore  predare/săptămână (24-30  cursanți), diferența de 16-20 ore  se vor folosi în scop cultural-administrativ.

(8)  Corepetiția se realizează prin următoarele atribuții specifice:

a)    sa identifice aspectele critice in cadrul ariei specifice;

b)    sa stabileasca elementele necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

c)   sa se asigure de buna desfasurare a spectacolului pentru aria sa și să aleaga cea mai potrivita strategie de interpretare si ȋnvatare a ariilor;

d)    sa realizeze cu profesionalism activitatile pre-spectacol;

e)    sa exerseze deprinderile in vederea desfasurarii activitatii la nivelul de calitate propus și să îşi perfecţioneze tehnica interpretativă prin studiu individual.

Art. 37. (1) Departamentul Cultural cuprinde 3 compartimente: Compartimentul Galerii de Arte, Compartimentul Studio Media şi Compartimentul Evenimente culturale.

(2)  Compartimentul Galerii de Arte are următoarele atribuţii principale:

a)     asigură  suportul tehnic la vernisaje, expoziţii, etc.;

b)     participă la panotarea expoziţiilor;

c)   asigură buna desfăşurare a evenimentelor culturale care au loc în spaţiile destinate galeriilor din cadrul şcolii;

d)     participă la toate evenimentele şcolii;

e)     contribuie la promovarea evenimentelor.

(3)  Compartimentul Studio Media are următoarele atribuţii principale:

a)     menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor din studio;

b)   realizarea tuturor configuraţiilor necesare ale echipamentelor şi a conexiunilor între acestea, în vederea realizării sesiunilor de înregistrare, editare şi mixaj în condiţii optime;

c)     pregătirea proiectelor în softurile specifice pentru sesiunile de înregistrare;

d)     realizarea înregistrărilor în studio la cel mai bun standard tehnic posibil;

e)     sincronizarea, editarea materialelor înregistrate şi pregătirea proiectelor pentru mixat;

f)      realizarea mixajului final şi pregătirea fişierelor pentru a fi livrate clienţilor;

g)    întreţinerea instalaţiilor de înregistrare și redare a sunetului prin legarea subansamblelor prin cablu;

h)   curăţirea şi pregătirea instalaţiilor de înregistrare şi redare a sunetului şi punerea lor în stare de funcţionare;

i)     efectuarea reglajului sonor;

j)     executarea manevrelor necesare operaţiunilor de înregistrare-redare;

k)    amplasarea microfoanelor;

l)     montarea dispozitivelor de susţinere a microfoanelor;

m)   măsurarea calităţilor electroacustice la instalaţiile de mixaj;

n)     asigurarea de intervenţii în caz de defecţiune şi remedierea acestora;

o)   realizarea zgomotelor şi a fondului muzical pentru toate spectacolele şi examenele de clasă, pe baza indicaţiilor;

p)    realizarea şi înregistrarea diferitelor piese muzicale şi zgomote necesare pentru fonoteca Studioului;

q)  participarea la toate spectacolele, repetiţiile generale, examenele de an şi asigurarea sonorizării acestora;

r)      asigurarea funcţionării tuturor aparatelor de sonorizare de scenă, în timpul spectacolului.

(4)   Compartimentul Evenimente culturale are următoarele atribuţii principale:

a)   coordonează organizarea de spectacole sau concerte proprii sau în coproducţie;

b)  întocmeşte fişe pentru proiecte şi programe cuprinse în programul minimal al managerului, devize estimative pentru acestea, dar şi pentru altele, ocazionale (festivaluri, concerte, spectacole, vernisaje de expoziţii de arte plastice, etc.);

c)  identifică programe cu finanţare nerambursabilă, elaborează documentaţia pentru accesarea acestora şi participă alături de celelalte compartimente la implementarea proiectelor  accesate în cadrul acestor programe;

d) concepe, redactează şi supraveghează execuţia tipăriturilor şi a altor materiale de publicitate: afişe, programe, invitaţii, diplome, prospecte, pliante, a materialelor pentru site şi Facebook, pentru revista şcolii şi broşura „Making of”;

e)  redactează materiale în domeniul fotografie, pentru întocmirea de cataloage, albume, DVD-uri şi a altor materiale apărute sub egida Şcolii Populare de Arte ,,Tudor Jarda” Cluj-Napoca;

f)   arhivează materialele tipărite, precum şi dosarul de presă;

g) asigură realizarea şi stocarea pe suport digital a băncii de date culturale şi a arhivei instituţiei, pe domenii, genuri şi localităţi;

h)  asigură organizarea conferinţelor de presă, elaborarea şi redactarea comunicatelor de presă, precum şi a materialelor de prezentare;

i)    participă alături de celelalte compartimente de specialitate la promovarea instituţiei, prin mijloace specifice;

j)  realizează materiale monografice şi de popularizare din domeniul culturii scrise şi audiovizuale;

k)    elaborează sau realizează măsurători, chestionare, teste, studii;

l)   selectează materiale jurnalistice referitoare la instituţie, în vederea realizării şi actualizării zilnice a dosarului de presă.

Art. 38. (1) Departamentul Economic, Administrativ, Tehnic cuprinde 3 compartimente: Compartimentul Economic, Compartimentul Administrativ şi Compartimentul Tehnic.

(2)  Compartimentul Economic are următoarele atribuţii și responsabilități principale:

        I. În domeniul financiar–contabil

a)     asigură respectarea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b)   efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi prin casieria instituţiei, cu respectarea prevedeilor legale;

c)  întocmeşte documentele de plată către trezorerie, documentele contabile, urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi le verifică pe acestea cu documentele însoţitoare;

d)    încadrează cheltuielile, în mod corect, pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare;

e)  asigură încasarea la timp a creanţelor sau taxelor, lichidarea obligaţiilor de plată, şi ia măsurile  necesare pentru stabilirea răspunderilor materiale, atunci când este cazul, aducând la cunoştinţa conducătorului instituţiei aceste probleme;

f)    asigură efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti, la termenele stabilite prin prevederile legale, întocmind documentele necesare;

g)   organizează evidenţa patrimonială, organizează şi efectuează inventarierile anuale şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la bunurile aflate în administrarea instituţiei;

h)   îndeplineşte atribuţiile legale privind efectuarea vărsămintelor;

     II. În domeniul resurse umane

i)     elaborează în condiţiile legii, împreună cu conducerea instituţiei, proiectul Organigramei, Statului de funcţii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolii, pe care le supune aprobării Consiliului Judeţean Cluj;

j)    anual întocmeşte documentaţiile pentru promovarea personalului în grade profesionale superioare, treaptă profesională, sau, după caz, în funcţia superioară, respectând condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

k)     acordă sprijin personalului care are calitatea de evaluator, în condiţiile legii, la întocmirea fişelor anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pe care le pastrează la dosarele personale;

l)    întocmeşte documentaţiile necesare pentru încadrarea, stabilirea drepturilor salariale, promovarea, delegarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de muncă, pentru personalul instituţiei;

m)   urmăreşte respectarea condiţiilor de studii şi vechime, stabilind drepturile salariale, şi întocmeşte documentaţiile necesare pentru majorarea salariilor de bază şi a altor drepturi salariale;

n)    gestionează dosarele profesionale ale salariaţilor instituţiei, purtând răspunderea pentru completarea şi păstrarea acestora;

o)    completează şi actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în format electronic şi asigură transmiterea la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj;

p)     anual asigură programarea concediilor de odihnă pentru salariaţi;

III. în domeniul gestionării documentelor

a)   înregistrează, distribuie sau, după caz, expediază corespondenţa instituţiei;

b)   asigură multiplicarea si distribuirea documentelor oficiale;

c)  înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate în arhivă, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, conform prevederilor legale;

d)   urmăreşte şi răspunde, potrivit legii, ca toţi salariaţii să respecte nomenclatorul dosarelor;

e)  anual grupează documentele create, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă;

f)    arhivează documentele şi se îngrijeşte de arhiva instituţiei, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 16/1996;

g)   îndeplineşte şi alte atribuţii, în vederea aplicării prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

h)  ţine evidenţa înscrierilor cursanţilor, atât pentru sediu, cât şi pentru secţiile externe, a cataloagelor, planificărilor şi orarelor pentru toate activităţile de instruire realizate la nivelul şcolii;

i)   eliberează diplomele de absolvire a cursanţilor şcolii;

j)  îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu privire la desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice în cadrul instituţiei;

k)   organizează în termen legal răspunsuri la corespondenţa adresată de către persoanele fizice sau juridice;

l)  organizează şi ţine evidenţa audienţelor, a conferinţelor de presă şi redactează comunicatele oficiale ale conducerii;

m)  redactează, înregistrează şi ţine evidenţa protocoalelor, acordurilor de parteneriat şi a altor documente oficiale, vizând colaborarea cu terţe organisme, instituţii, ONG-uri si alte persoane juridice din ţară şi din străinătate;

n)  asigură cunoaşterea, însușirea, aplicarea și respectarea legislaţiei și a reglementărilor specifice domeniului de activitate cu privire la atribuțiile, acţiunile, activităţile, procesele de muncă, metodele de lucru și sarcinile specifice postului pe care îl ocupă, participând atunci când este posibil la cursuri de perfecţionare;

o)   duce la îndeplinire şi alte sarcini repartizate de către contabilul şef.

 (3)  Compartimentul Administrativ are următoarele atribuţii principale:

   I.   în domeniul administrării patrimoniului Școlii;

a)     derulează acţiunile şi activităţile edilitar-gospodăreşti prin care se asigura administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public al Județului Cluj aflate în administrare precum și cele din proprietatea Școlii;

b)     asigură gestionarea activității de magaziner;

c)      asigură aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe;

d)     întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou pentru personalul instituţiei;

    II.   în domeniul achizițiilor publice:

a)  organizează activitatea de achiziţii publice, împreună cu specialişti din cadrul instituţiei, conform normelor în vigoare;

b)  elaborează anual programul de achiziţii publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de către celelalte compartimente;

c)   asigură elaborarea documentaţiei de atribuire, pe baza referatului de necesitate primit de la compartimentul care solicită lucrarea/bunul/serviciul şi a caietului de sarcini întocmit în acest sens;

d)  pregăteşte, lansează şi urmăreşte comenzi de achiziţie pentru bunurile şi serviciile solicitate;

e)   pregăteşte şi lansează cereri de oferte, poartă corespondenţa cu clienţii şi furnizorii;

f)    participă la selecţionarea furnizorilor, pe domeniile alocate, făcând propuneri în acest sens;

g)   participă la negocierea contractelor cu furnizorii;

h)  constituie şi pastrează dosarul de achiziţie publică;

     III.    în domeniul juridic:

a)   consultanţa, reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale instituției în raporturile cu autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice,

b)   avizarea actelor cu caracter juridic ori participarea la procesul de elaborare a acestora,

c)  elaborarea opiniilor juridice cu privire la aspectele legale ale lucrărilor repartizate, în exercitarea atribuţiilor funcţionale care presupun constatarea conformităţii cu legea şi aplicarea legii, consilierul juridic având autonomie profesională; opinia profesională contrară unei alte opinii profesionale, exprimată în cadrul raporturilor de subordonare ierarhică, cu ocazia avizării unor acte cu caracter juridic, trebuie motivată în scris;

d)   elaborarea punctelor de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziţii legale şi acordarea de asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu ale celorlalte compartimente;

e)   pregătirea sau examinarea, sub aspectul legalităţii, a documentaţiei care stă la baza   deciziilor superiorilor ierarhici, a conducerii instituției.

     IV.    în domeniul transportului auto:

a)   asigură deplasarea în condiţii de siguranţă cu mijloacele de transport din dotare sau date în folosinţă;

b)   centralizează şi face calculele aferente foilor de parcurs pentru autovehiculele instituţiei;

c)    completează zilnic FAZ-urile pentru autovehiculele instituţiei;

d)   descarcă diagramele conducătorului auto, pe baza înregistrărilor tahografului;

e)   monitorizează completarea obligatorie a ordinelor de deplasare colective, folosite în cadrul curselor efectuate de microbuzul şcolii;

f)     ţine evidenţa B.C.F.;

g)   întocmeşte şi ţine evidenţa protocoalelor şi a contractelor de prestări servicii, încheiate  cu autorităţile publice locale şi cu alte entităţi din judeţ sau din ţară;

h)   duce la îndeplinire şi alte sarcini repartizate de către contabilul şef.

(4)  Compartimentul Tehnic are următoarele atribuţii principale:

a)     asigură întreţinerea tuturor instalaţiilor;

b)     asigură curăţenia în spaţiile şcolii şi în curţile instituţiei;

c)      asigură integritatea autovehiculului/autovehiculelor luat/luate în primire;

d)     asigură integritatea persoanelor transportate;

e)     întreţine autovehiculul/autovehiculele, ceea ce presupune:

 • efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei şi filtre, gresarea elementelor ce necesită această operaţiune;
 • exploatarea autovehiculului în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a acestuia;
 • ţine evidenţa valabilităţii tuturor documentelor şi a verificărilor autovehiculului;

f)       ţine legătura cu coordonatorul de transport, căruia îi transmite informaţii despre desfăşurarea cursei;

g)     execută cu promptitudine şi profesionalism transporturile rutiere dispuse, respectă legislaţia în domeniul transporturilor rutiere, asigură efectuarea acestora în condiţii de siguranţă, răspunde de siguranţa persoanelor transportate și pentru pagubele cauzate şcolii din vina conducătorului auto.

 

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 39. (1) Dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Scolii de Arte  vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor din cadrul compartimentului prin grija conducătorului ierarhic.

(2) Personalul din toate compartimentele este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului Regulament şi ale fişei postului pe care îl ocupă.

(3) Toţi angajaţii răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.

(4) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor.

(5) Compartimentul economic va asigura postarea şi pe site-ul instituției a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Scolii de Arte.

Art. 40. (1) Regulamentul se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

(2) Actualizarea prezentului Regulament se face de ori de câte ori este necesar, la modificarea structurii organizatorice, sau în condițiile în care apar obiective/atribuții/sarcini noi (care în prealabil se vor cuprinde în fișa de post/proceduri formalizate până la modificarea ulterioară a regulamentului), la solicitarea diverselor compartimente din cadrul instituției.

Art. 41. (1) În termen de 15 zile de la aprobarea prezentului Regulament, conducătorii compartimentelor întocmesc pentru fiecare post (funcţie de conducere sau execuţie) “fişa postului”, cuprinzând atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu.

(2) Fişa postului se întocmeşte de către şeful ierarhic, cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice stabilite pentru compartimentul respectiv.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Contrasemnează:   

        PREȘEDINTE,                                                          SECRETAR AL JUDEȚULUI,    

           Alin TIȘE                                                                                Simona GACI

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.