|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Regulament de Ordine Interioară

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ – REGULAMENTUL  INTERN

Pentru atingerea scopului şi menirii unei instituţii profilate pe formarea personalităţilor din domeniul artelor, instituţia de cultură care reuneşte o mare diversitate de temperamente, caractere, nivele de pregătire dar şi de interese, impune unele norme de coabitare şi convieţuire bazate pe onestitate, sinceritate, conştiinciozitate, dăruire de sine şi loialitate.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii şi aprobat de Consiliul de Administraţie. Regulamentul şcolii va fi prelucrat la începutul fiecărui an educaţional în cadrul şedinţelor cu personalul instituţiei.

Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor sale specifice, Şcoala colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase ş.a.).

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda“, este instituţie publică, cu personalitate juridică, firmă şi sigiliu propriu, cu profil de educaţie permanentă, învăţământ artistic şi spectacole, de însuşire a artelor şi meseriilor tradiţionale şi moderne din județ, de formare profesională continuă în afara învățământului formal. 

Art. 1 – Prezentul Regulamentul intern, este întocmit conform legilor domeniului de activitate şi anume O.U.G. nr.118/2006 privind organizarea și desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, O.M.C. 2193/2004, Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, completată de O.U.G. nr. 58/22.09.2014, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 185/2014, ale Ordinului nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a Modelului cadru al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului cadru al contractului de management, ale Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, completată prin Legea Nr. 375/2002 privind formarea profesională a adulților, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanța nr. 21/2007, privind instituțiile şi companiile de spectacole şi concerte, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 8/2006 privind Dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, altor norme emise de Ministerul Culturii, Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv modificările aduse de Legea nr. 12/2015, Noul Cod Civil republicat în 2011, Legea – 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale prezentului Regulament. Încadrarea conducerii și personalului Școlii Populare de Arte ,,Tudor Jarda“ se face conform O.U.G. 189/2008 completată cu 185/2014, O.U.G. 118/2006, completată cu O.U.G. nr. 58/22.09.2014 şi hotărârile Consiliului Judeţean Cluj cu aplicabilitate în instituţia noastră.

– Şcoala se află sub autoritatea Consiliului Județean Cluj şi este finanţată din bugetul

judeţean prin subvenţii şi venituri proprii.

– Caracterul popular al şcolii îşi găseşte expresia în posibilitatea frecventării cursurilor de către toţi cetăţenii, indiferent de nivelul pregătirii şcolare, rasă, sex, orientare politică, naţionalitate, etnie sau religie.

– În incinta şcolii sunt interzise, potrivit legii, orice forme de activităţi politice sau activităţi similare cu cele ale şcolii care intră în conflict de interese şi concurenţă neloială cu interesele instituţie, precum şi cele care încalcă normele generale de moralitate şi pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a cursanţilor şi personalului.

– Fiind o instituţie de educaţie şi instruire artistică sunt interzise: violenţa de orice tip; introducerea drogurilor şi a substanţelor care pot provoca halucinaţii; introducerea materialelor erotice si pornografice; consumul băuturilor alcoolice şi a fumatului; gesturile obscene, relaţiile şi hărţuirea sexuală.

– Cei care vor fi depistați că au săvârşit aceste abateri în şcoală, vor suporta rigorile legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament intern.

– Regulamentul conţine prevederi specifice Şcolii Populare de Arte a cărei menire este nu doar instruirea artistică şi modelarea talentelor, ci şi petrecerea într-un mod plăcut şi util al timpului liber.

Art. 2  Prezentul Regulament a fost elaborat de către Consiliul de Administraţie al şcolii în consultare cu personalul instituţiei (nefiind constituită grupare sindicală), cu factori interesaţi din interiorul şi exteriorul şcolii.

După aprobarea de către Consiliul de Administraţie al şcolii, respectarea R.I. devine obligatorie pentru conducerea şcolii, personalul din toate compartimentele instituţiei, pentru toţi cursanţii şcolii, pentru instructorii şi cursanţii secţiilor din judeţ, precum şi pentru cei care vin în contact cu instituţia noastră cu ocazia diferitelor manifestări, parteneriate sau proiecte culturale.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PROCESULUI DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ

Art. 3 – Procesul educaţional în Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda“ se desfăşoară pe baza:

 • Programelor analitice realizate de Ministerul Culturii și Cultelor
 • Planurilor de învăţământ realizate de Ministerul Culturii şi Cultelor;
 • Planurilor anuale educaţionale.

Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se sfârşeşte la 31 august în anul următor.

Orarul cursurilor se aprobă de către managerul şcolii, care-l poate modifica pe parcursul anului şcolar, în situaţii speciale cu avizul Consiliului.

Activitatea de instruire şi predare se defăşoară zilnic între orele 10.00- 22.00, mai putin sâmbăta şi duminica, iar ora de predare este de 50 minute.

Art. 4 – Activitatea instructiv-educativă în Şcoala Populară de Arte ,,Tudor Jarda“  are următoarele forme de bază:

a) cursurile de specialitate, în forma de predare individuală la compartimentul muzică (excepţie făcând cursurile: iniţiere corală, iniţiere fanfară, ansamblu instrumental şi tehnici muzicale) şi predarea pe grupe la celelate compartimente (arte vizuale, coregrafie, artă dramatică);

b) studiul individual al cursanţilor în şcoală şi în afara acesteia – baza acumulării cunoştinţelor şi a finalităţii practice a acestora;

c) pregătirea și susţinerea de producţii artistice şi expoziţii cu caracter intern sau extern;

d) organizarea (după posibilităţi) a unor programe culturale proprii sau în parteneriat, cu caracter intern, local, judeţean, naţional sau internaţional (concursuri, festivaluri, tabere de creaţie, ateliere de iniţiere, etc.);

e) participări cu cursanţii şcolii la diferite manifestări artistice şi expoziţionale în ţară şi străinătate.

Ultimele trei puncte respectiv c), d) și e) sunt structurate în Programul activităţilor cultural – artistice complementare procesului educaţional.

Conform Planului educaţional durata cursurilor este între 2 şi 5 ani, determinată de gradul de dificultate în asimilarea disciplinelor artistice şi este stabilită prin legislaţia în vigoare (Ord. Ministrului Culturii și Cultelor nr.1044/1994).

Norma didactică pentru cursurile cu predare individuală este de 24 ore /săptămână, iar pentru cursurile cu predare colectivă este cuprinsă între 18 – 24 ore/săptămână, conform planului de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile de arte.

Numărul de cursanţi pentru clasele muzicale cu predare individuală este de minim 24 cursanţi /normă didactică, iar la disciplinele cu predare pe grupe după cum urmează:

– iniţiere corală (minim 40 de cursanţi);

– iniţiere fanfară (minim 32 de cursanţi) ;

– arte vizuale (minim 24 de cursanti);

– coregrafie (minim 25 de cursanti);

– artă dramatică (minim 20 de cursanţi);

– disciplinele bazate pe meşteşugurile tradiţionale cât şi tradiţii şi obiceiuri (minim 24 de cursanţi).

Art. 5 – Activitatea metodică are drept scop ridicarea şi adaptarea permanentă a tehnicilor didactice la cerinţele contextului actual al evoluţiei fenomenului educaţional prin artă şi cultură.

Colectivele de compartiment

Activitatea educaţională este organizată şi funcţionează pe compartimente după cum urmează: muzică, arte vizuale, artă dramatică şi coregrafie.

Şeful  de compartiment este propus de directorul adjunct şi numit prin decizie de managerul instituţiei.

Şeful de compartiment coordonează toată activitatea metodică de specialitate, avizează programele analitice după analiza lor în cadrul şedinţelor colectivelor de compartiment şi le prezintă directorului adjunct, urmăreşte realizarea prevederilor programelor analitice, a planificărilor calendaristice, urmăreşte eficienţa metodelor de predare a cordonatorilor de curs, propunând îmbunătăţiri, perfecţionări şi generalizarea experienţelor pozitive, iniţiază acţiuni şi programe care duc la ridicarea calităţii şi înnoirea permanentă a metodologiei şi tehnicilor didactice.

Art. 6 – Structura procesului educaţional:

Disciplinele studiate în cadrul şcolii sunt:

 • discipline culte:

– muzică vocală: clasa canto (muzică clasică, muzică populară, muzică uşoară, jazz), iniţiere corală;

– muzică instrumentală: pian, vioară, chitară clasică şi folk, chitară electrică şi bass, acordeon, orgă electronică, taragot, saxofon, clarinet, instrumente de suflat din alamă, instrumente de percuţie ritmică, ansamblul instrumental;

– arte vizuale: pictură, grafică, artă decorativă, desing vestimentar, decoraţiuni interioare, ceramică, sculptură, artă fotografică;

– coregrafie: instructori joc popular, balet, dans modern, dans contemporan, joc popular, dans de societate;

– artă dramatică: teatru, retorică, regie sunet.

 • disciplinele mestesugurilor tradiţionale:

– ţesut-cusut.

Fiind o instituţie de interes judeţean, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea de instruire atât la sediu cât şi în judeţ. De regulă secţiile externe sunt profilate pe artele și meșteșugurile tradiţionale, care în conformitate cu O.M.C. nr. 456/1992 sunt scutite de plata taxei de şcolarizare.

Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor sale specifice, Şcoala colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase ş.a.).

CAPITOLUL III

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ŞCOLII

CONDUCEREA

Art. 7 – Conducerea Şcolii Populare de Arte ,,Tudor Jarda“, este asigurată de către:

– manager

– director adjunct

– contabil şef

Art. 8 – Îndatoririle și atribuţiile managerului:

 • este ordonator terţiar de credite și împreună cu contabilul instituţiei întocmeşte bugetul de venituri și cheltuieli al şcolii;
 • asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • asigură conducerea curentă a instituţiei;
 • elaborează programele de activitate;
 • selectează, angajează, promovează, premiază, sancţionează şi concediază personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale;
 • în situaţii de forţă majoră: calamităţi naturale, epidemii, etc., poate emite decizii cu privire la suspendarea cursurilor şi reprogramarea lor în prelungirea anului educaţional cu avizul Consiliului de Administraţie și a Consiliului Judeţean;
 • desemnează comisii pentru toate activităţile impuse de funcţionarea instituţiei conform legislaţiei;
 • prezintă anual un raport de activitate Consiliului Judeţean care reflectă sintetic activitatea anului educaţional încheiat;
 • reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice precum si în faţa organelor jurisdicţionale.

Art. 9 – Îndatoririle şi atribuţiile directorului adjunct

 • asigură conducerea curentă a instituţiei în lipsa managerului;
 • conduce şi îndrumă întregul proces educaţional conform planurilor și programei analitice educaţionale;
 • stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post;
 • asigură recrutarea resurselor umane în domeniul educaţional;
 • să selecteze, să promoveze, personalul de specialitate.

Art. 10 – Îndatoririle şi atribuţiile contabilului şef

 • asigură şi conduce activitatea economico-administrativă a instituţiei;
 • asigură controlul financiar;
 • asigură conducerea curentă a instituţiei în lipsa managerului şi directorului adjunct.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 11 – Consiliul de Administraţie este format din cinci membri conform legislaţiei în vigoare, iar managerul este preşedintele Consiliului de Administraţie. Hotărârile adoptate trebuie să îndeplinească majoritatea simplă (jumătate plus 1) din numărul membrilor acestuia.

Hotărârile Consiliului de Administraţie au rol consultativ.

Art. 12 – Atribuţii:

1) avizează statul de funcţii pentru întreg personalul şi îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

2) definitivează şi aprobă tematica şi graficul activităţilor Consiliului de Administraţie, propuse de preşedintele Consiliului Administrativ;

3) stabileşte prin hotărâri proprii responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie;

4) aprobă Regulamentul intern al şcolii;

5) avizează proiectul Planului educaţional, Organigrama, tarifele şcolare;

6) avizează proiectul de buget anual ce urmează a fi înaintat spre aprobare Consiliului Judeţean;

7) aprobă repartiţia bugetului anual şi propune modalităţi legale de majorare a acestuia;

8) avizează în condiţiile legii virările de credite;

9) aprobă acordarea salariilor de merit salariaţilor instituţiei, în limitele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

10) numeşte şi aprobă comisia de evaluare a activităţilor didactice şi extradidactice, cât şi comisia de disciplină, etică şi moralitate;

11) aprobă calificativele anuale ale personalului angajat, stabilite conform fișei postului și a criteriilor de evaluare, la propunerea președintelui Consiliului Administrativ;

12) analizează restrângerile de activitate ale personalului conform reglementărilor în vigoare;

În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri.

CONSILIUL EDUCAŢIONAL – ARTISTIC

Art. 13 – În conformitate cu art. 26 din O.U.G. nr. 189/2009 Managerul este asistat de un consiliu de specialitate, numit consiliul educaţional-artistic, cu rol consultativ, în funcţie de specificul activităţii instituţiei. Numărul membrilor consiliului educaţional-artistic este de cinci.

COMISIA DE DISCIPLINĂ, ETICĂ ȘI MORALITATE

Atribuţii:

– este formată din 3 membri inclusiv directorul adjunct al şcolii (1 profesor/expert, 1 personal administrativ);

– comisia este numită prin decizia managerului;

– analizează sesizările și reclamaţiile privind cazurile de indisciplină şi încălcări ale eticii şi moralităţii din cadrul instituţiei;

– întocmeşte materialul informativ și propune Consiliului de Administraţie soluţii de rezolvare şi sancţionare a situaţiilor conflictuale;

– promovează spiritul de înţelegere, comunicarea și colaborarea la nivelul şcolii și a întregului personal;

– contribuie la îmbunătăţirea modalităţilor de comunicare și relaţionare a cursanţilor, personalului, în scopul armonizării acestora și al respectării prevederilor regulamentului intern;

– propune spre soluţionare Consiliului de Administraţie cazurile de publicitate negativă adusă imaginii instituţiei, incompatibilităţi şi conflicte de interese.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI

Art. 14  Personalul de specialitate cu pregătire corespunzătoare se selectează potrivit reglementărilor O.G. nr. 118/2006, aprobată prin Legea nr.143/2007 privind organizarea și desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale şi a legislaţiei în vigoare.

La angajare se va urmări cu prioritate încadrarea, în condiţiile legii, a persoanelor cu studii de specialitate, de nivel superior sau mediu, în funcţie de cerinţele posturilor.

(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată se face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, încheierea contractelor de muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor, conform legii.

(4) Pentru realizarea obiectului de activitate, Școala Populară de Arte poate utiliza personal artistic (de specialitate) precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor convenții privind dreptul de autor și drepturile conexe precum și în baza unor convenții civile și prestări servicii potrivit Dispozițiilor Codului Civil

Normarea, încadrarea, salarizarea precum şi drepturile și îndatoririle personalului de specialitate din Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda“ sunt reglementate prin prevederile  Ministerului Culturii şi Cultelor (Legea 143/2007 și Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2883 din 12.01.2004) cât şi Legii 284/2010.

Personalul administrativ din cadrul Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda“ se compune din: secretar, casier, referenţi, administrator, iar normarea, încadrarea și salarizarea acestuia se face conform legilor și hotărârilor în vigoare.

Atribuţiile şi competenţele personalului Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda“ se stabilesc prin fişa postului de către manager, la propunerea şefilor ierarhici şi vor cuprinde obligatoriu sarcinile şi obiectivele rezultate din planurile anuale educaţionale şi din celelalte programe anuale, pe termen mediu sau lung.

Art. 15 – Încadrarea personalului se face prin concurs (studii, grad didactic, vechime în muncă, experienţă în domeniu) conf. O.G. nr.118/2006 aprobată prin Legea nr.153/2017;

Art. 16  Salarizarea personalului se face pe tranşe de vechime conform O.G. 63/2011 Legea nr.153/2017;

Art. 17  Personalul încadrat cu baza beneficiază de dreptul acordării concediului de odihnă anual între 21 – 25 zile lucrătoare conform Legii 53/2003, vechime 1 – 15 ani – 21 zile; peste 15 ani – 25 zile;

Art. 18  Pensionarea personalului din Şcoala Populară de Arte se face conform Legii nr.61/2011 cu modificările ulterioare;

Art. 19  Perfecţionarea pregătirii personalului se poate face, după caz, în funcţie de nevoile instituţiei și a prevederilor bugetare aprobate;

Art. 20 – Obligaţiile personalului de specialitate:

– să respecte întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioara al şcolii, normele de etică profesională, alte legi în vigoare;

– să realizeze şi să menţină la clasă numărul de cursanţi conform planului de şcolarizare şi să urmărească frecvența lor la cursuri, să programeze orarul în funcţie de timpul liber al acestora.

– atragerea numărului de cursanţi pentru constituirea normei didactice (conform planului anual educaţional), organizarea clasei, programarea cursanţilor după criteriile pedagogice și a timpului liber al acestora;

– reducerea numărului de cursanţi la clasa (cel mult 5 cursanţi pentru o normă) în timpul anului şcolar, datorită lipsei de profesionalism şi de interes din partea profesorului are drept consecinţă reducerea normei şi respectiv a salarizării, ajungându-se până la desfacerea contractului de muncă;

– realizarea orelor de predare la clasă. Să respecte cu stricteţe programul de lucru prin orarul şcolii;

– confecţionarea și pregătirea materialului didactic, folosirea mijloacelor audio-vizuale, a aparaturii şi a instrumentelor de lucru;

– completarea documentelor şcolare: catalogul clasei (date, elev, note, medii, frecvenţă, materia predată, caracterizarea psiho-pedagogică, centralizatorul, etc.), planificările calendaristice, fişele de înscriere, programarea semestrială a cursanţilor, etc.;

– consemnează obligatoriu absenţele cursanţilor în catalog; orele neefectuate din vina cursantului nu vor fi reprogramate;

– evaluarea nivelului de pregătire al cursanţilor în raport cu numărul de ore prevăzut în planul educaţional, încheierea situaţiei şcolare a cursanţilor, susţinerea examenelor de sfârşit de an, de diferenţă şi pentru cei amânaţi;

– participă la activitățile Consiliului educaţional-artistic al şcolii;

– participarea la şedinţele şi activităţile Consiliului de Administraţie, când este solicitat;

– participarea la activităţile şcolii prin atribuţiile prevăzute în fişa postului sau la care este convocat de conducerea şcolii;

– participarea obligatorie la toate activităţile culturale din cadrul compartimentului din care face parte. Lipsa nemotivată de la activităţile culturale din cadrul compartimentului sau a activităţilor la care aceștia sunt convocați de şcoală se consideră abatere disciplinară gravă şi se sancţioneză conform codului muncii;

– profesorii/experţii/instructorii care deţin O.N.G.-uri, fundaţii, asociaţii sau societăţi culturale cu activităţi similare cu disciplina predată în şcoală nu au voie să desfăşoare activităţi cu membrii acestora, în incinta şcolii, decât dacă au încheiat un acord de parteneriat cu instituţia;

– să facă parte din comisiile de admitere, absolvire, jurizare la concursuri, (chiar şi după terminare C.I.M.);

– să participe activ la producţiile semestriale şi anuale precum şi la toate manifestările culturale organizate de şcoală;

– să-şi ridice nivelul profesional, să fie la curent cu toate informaţiile referitoare la obiectul de studiu pe care îl predă, publicate în presa şi în literatura de specialitate;

– să pregătească temeinic lecţiile aplicând cele mai bune procedee şi metode de predare pentru a uşura astfel posibilitatea de înţelegere şi însuşire a materialului de către cursanţi;

– să participe la consiliile profesorale şi la cursurile de perfecţionare şi consfătuiri organizate cu cadrele didactice;

– să execute întocmai şi la timp toate sarcinile de serviciu stabilite de conducerea şcolii;

– să aibă o comportare corectă în colectiv, să promoveze raporturi de intrajutorare cu toţi membrii colectivului și să ia atitudine de combatere față de manifestările necorespunzătoare;

– să se ocupe de atragerea cursanţiilor să participe la producţii, spectacole, concursuri pe specialităţi, expoziţii;

– să întocmească cu responsabilitate documentele şcolare cataloage, registre matricole, procese verbale de absolvire;

– neîntocmirea documentelor (cataloage, registre matricole, procese verbale de absolvire) constituie abatere disciplinară;

–  se interzice cu desăvârşire consumul băuturilor alcoolice în şcoală şi prezentarea la clasa în stare de ebrietate. Aceasta abatere poate duce direct la desfacerea Contractului de muncă conform legilor în vigoare;

– să-şi întocmească la fiecare început de an şcolar fișa medicală cu analizele corespunzătoare, fişa de protecţia muncii şi P.S.I.;

– angajaţii şcolii nu pot folosi cursanţii în acţiuni destinate interesului personal sau pentru promovarea altor acţiuni culturale din care aceştia fac parte. Nerespectarea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţioneză cu desfacerea contractului individual de muncă;

– în incinta şcolii este interzisă prestarea oricărei alte activităţi în afara de cea cuprinsă în programul şcolii, iar dacă acest lucru este totuşi necesar se va face obligatoriu cu acordul conducerii şcolii, în caz contrar se aplică sancţiuni disciplinare;

–  să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa postului;

–  să îndeplinească alte atribuţii date de managerul școlii.

Art. 21 – În afara programului curent personalul de specialitate trebuie să realizeze:

– studierea programelor analitice şi a literaturii de specialitate;

– întocmirea orarului pentru fiecare clasă;

– confecţionarea de material didactic, unde este cazul, elaborarea de teste, chestionare;

– răspunde direct de promovarea clasei şi cooptarea cursanţilor pentru a-şi realiza norma didactică.

Art. 22  Personalul de specialitate are datoria să-şi îmbogăţească în permanenţă pregătirea în domeniul specialităţii, al psihopedagogiei şi în metodica predării disciplinei.

Art. 23 – 1. Personalul de specialitate şi administrativ din şcoală răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă,  pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului şi prestigiului instituţiei, sau dispoziţiile legale ale managerului instituției constituie abatere disciplinată și se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.

Conducerea şcolii are obligaţia de a aduce la cunoştinţă tuturor angajaţilor – în scris – forma de abaterea disciplinară de care se face vinovat.

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşite cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern sau contractul individual de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

(3) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în rezolvarea atribuţiilor de serviciu;

b)  neglijenţa repetată în rezolvarea atribuţiilor de serviciu;

c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal sau care nu intră în competenţa de soluţionare;

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuţiile de serviciu;

e) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;

f) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;

g) părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea conducerii;

i) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei şcolii din care face parte;

j) exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;

k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese și interdicţii stabilite prin lege;

l) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială.

Art. 24 – Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la art. 24 în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertisment;

b) diminuarea salariului de bază cu pâna la 15 %, pe o perioada de 1 – 6 luni;

c) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

Art. 25  În şcoală, propunerea de sancţionare se face de către conducere sau de cel putin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de Administraţie.

Art. 26  Personalul administrativ se subordonează direct managerului şcolii.

Art. 27 – 1. Personalul angajat al școlii poate fi învoit să lipsească de la serviciu, în interes personal, un număr de maxim 24 ore în cursul unei zile, pe bază unei cereri scrise în care va arăta data învoirii, motivul şi durata acesteia. Cererea scrisă va fi depusă la secretariatul școlii cu cel putin 24 ore înaintea solicitarii. Aceasta trebuie să fie aprobată de către managerul instituţiei.

2.  Persoana responsabilă cu probleme de resurse umane va ţine evidenţa învoirilor efectuate lunar de fiecare persoană în parte şi va scădea durata acestora din programul normal de lucru cu reducerea corespunzătoare a drepturilor salariale.

Art. 28  Cererile sau reclamaţiile individuale ale salariaţilor se primesc doar în formă scrisă şi sunt obligatoriu înregistrate în registrul de intrări–ieşiri al instituţiei.

PERSONALUL ADMINISTRATIV

Art. 29 – Secretarul îndeplineşte următoarele sarcini:

– efectuează înscrierea cursanţilor, verifică actele şi completează registrul de evidenţă a acestora, verifică cataloagele şi modul în care se completează;

– întocmeşte lucrările de secretariat privind începerea anului educaţional, încheierea semestrelor, încheierea anului educaţional cât şi organizarea concursurilor şi a examenelor de orice fel;

– completează diplomele de absolvire ale cursanţilor şi ţine evidenţa lor;

– păstrează dosarele cu actele cursanţilor;

– se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia (decrete, hotărâri, ordine, reglementări, instrucţiuni);

– întocmeşte şi trimite, în termenele stabilite, situaţiile statistice;

– completează cu datele necesare condica de prezenţă a personalului;

– răspunde de arhiva şcolii.

Art. 30 – Persoanele din compartimentul financiar – patrimoniu răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare şi de patrimoniu a şcolii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Contabilul şef are urmatoarele obligaţii:

– efectuează, organizează şi conduce operaţiuni contabile pentru instituţie;

– întocmeşte formele pentru încasările şi plăţile în numerar sau prin conturi bancare pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor;

– se îngrijeşte de completarea şi păstrarea dosarelor cu acte ale personalului din şcoală;

– întocmeşte formele (deciziile) de angajare, transfer, eliberare, promovare, salarizare şi sancţionare pentru întregul personal;

– organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, întruneşte comisia desemnată pentru

efectuarea corectă a operaţiunii;

– colaborează cu administratorul, care gestionează valorile materiale şi îndeplineşte activităţi cu caracter financiar bine stabilite – urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile tuturor persoanelor angajate în şcoală;

– prezintă în faţa managerului rapoarte semestriale privind problematica sectorului financiar-contabil;

– verifică statele de plată, indemnizaţiile de concedii;

– întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje şi solduri;

– îndeplineşte toate sarcinile cu caracter financiar-contabile date de conducătorul unităţii sau stipulate expres în acte normative;

– întocmeşte avizele privind angajarea ordonanţelor şi plata cheltuielilor conform legii privind finanţele publice.

Art. 31 – Personalul de întreţinere are următoarele îndatoriri:

– asigură curăţenia instituţiei, a curţilor şcolii şi a spaţiilor verzi aparţinând şcolii;

– îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare;

– îndeplineşte funcţia de curier, precum şi orice alte însărcinări primite din partea directorului

instituţiei;

– asigură serviciul şi paza pe şcoală conform graficului.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Art. 32 – Şcoala Populară de Arte este o instituţie bugetară cu buget propriu alcătuit din

subvenţii de la bugetul local şi din venituri extrabugetare (tarife de şcolarizare, taxe eliberare acte studii, sponsorizări, donaţii, etc.).

Veniturile proprii provin din tarife de frecvenţă (actualizate anual), posibilităţile şi criteriile după care se pot reduce acestea – parţial sau total – precum şi secţiile pentru care nu se percep tarife de frecvenţă şi care ţin de artă populară, meşteşuguri tradiţionale se stabilesc prin Consiliul de Administraţie al instituţiei.

Operaţiunile financiar-contabile ale instituţiei se efectuează de către personalul cu atribuţii în domeniul financiar – contabil prin conturile instituţiei: contul de bază şi contul de sponsorizări, donaţii, etc.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE CURSANŢILOR

Art. 33 – Cursurile şcolii pot fi frecventate de orice cetăţean din ţară şi străinătate, indiferent de nivelul acestora de pregătire şcolară, după înscrierea şi susţinerea de către aceştia a concursului de admitere organizat cu cel puţin 3 zile înaintea începerii cursurilor anului educaţional. Acesta constă în verificarea predispoziţiilor şi aptitudinilor artistice în domeniile solicitate de către o comisie desemnată de conducerea şcolii.

Rezultatul concursului de admitere se consemnează în procesul-verbal de admitere semnat de fiecare membru al acestei comisii şi se afişează în termen de cel mult 3 zile de la încheierea probelor.

Art. 34 – Admiterea în şcoală se face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere în limita locurilor prevăzute în planul educaţional pentru anul respectiv.

Locurile rămase libere prin neprezentarea în termen de 7 zile de la începerea cursurilor a candidaţilor admişi vor fi completate în ordinea mediilor obţinute de alţi candidaţi sau prin organizarea unei sesiuni de admitere până la 15 octombrie a anului în curs, în cazul în care nu există cursanţi suficienţi pentru anul I de studiu la mai multe secţii ale școlii.

Art. 35 – Vârsta candidaţilor este de regulă cuprinsă între 7 şi 60 de ani, în funcţie de specificul compartimentelor. Dispensele de vârstă se pot acorda de conducerea şcolii, la propunerea comisiei de admitere, în cazul unor înclinaţii artistice excepţionale.

Art. 36 – Frecvenţa cursanţilor este obligatorie. Absenţele nemotivate si consecinţele acestora sunt asumate de către fiecare cursant fără a avea posibiliatea să recupereze orele pierdute. Situaţia frecvenţei cursanţilor se ţine de către coordonatorul de curs care este obligat să consemneze în catalogul individual toate absenţele cursanţilor. La un număr mare de absenţe- egal cu 1/3 din totalul orelor pe an educaţional-cursanţii pot fi exmatriculaţi.

Cursanţii care din motive bine întemeiate şi argumentate au întrerupt cursurile şcolii cel mult 2 ani, pot fi reînscriși pentru continuarea cursurilor în baza foilor matricole şi a verificării cunoștinţelor teoretice şi practice predate în anul respectiv (după programa analitică).

Cursanţii care se stabilesc în alte localităţi se pot transfera la cerere, la alte Şcoli Populare de Arte în baza situaţiei şcolare existente, conform documentelor şcolare.

Cursanţii pot urma simultan mai multe cursuri.

Evaluarea se face pe parcursul a două sesiuni de examinare a conţinutului materiei de către o comisie numită special în acest sens.

Lucrările cursanţilor și absolvenţilor secţiilor de arte plastice și meșteșuguri tradiţionale care rămân în patrimoniul şcolii, îşi pierd drepturile de autor şi vor fi utilizate în diferite proiecte publice şi programe expoziţionale.

Art. 36 – Evaluarea curentă şi aprecierea cunoştinţelor cursanţilor se face prin acordarea de note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare la fiecare disciplină este 7 (şapte). Elevii sunt notaţi cu cel puţin 2 (două) note pe semestru la fiecare disciplină. Mediile notelor de pe semestru se încheie prin rotunjire în favoarea cursantului, iar cele semestriale şi anuale cu zecimale. Promovarea în anul superior de studii se face pe baza unui examen de sfârşit de an prin care se verifică însuşirea de către cursant a cunoștinţelor teoretice şi practice, a deprinderilor dobândite şi aplicabilitatea acestora în practică.

Cursanţii care nu obţin cel puţin media 7 (şapte) la examenul de sfărşit de an şcolar sunt declaraţi necorespunzători nefiind promovaţi în anul superior de studiu şi nu vor putea repeta anul educaţional fiind excluşi din curs.

Art. 37  Cursanţii care au absolvit cursurile ultimului an de studiu susţin examenul de absolvire în sesiunea iunie. Cei care nu s-au prezentat la examenul de absolvire timp de doi ani (două sesiuni) pierd dreptul de a susţine acest examen. Acesta va putea fi susţinut cu condiţia reluării ultimului an de studiu, cu plata tarifelor de frecvenţă aferente.

Examenul de absolvire constă într-o probă practică la specialitatea respectivă, gradul de implementare în practica de zi cu zi a acestei specialităţi si verificării pe bază de interviu a noţiunilor teoretice a disciplinei respective.

Art. 38  Comisiile de examinare (admitere, promovare, de diferenţă, absolvire, etc.) sunt desemnate de managerul şcolii. Acestea se compun din 3-5 membri: manager/director sau şef compartiment –  preşedinte –  şi 2-4 profesori de specialitate. În aceste comisii pot fi cooptaţi şi reprezentanţi componenţi din cadrul altor instituţii.

Art. 39  Diploma de absolvire se eliberează de către Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda“ prin secretariatul acesteia, conţinând mediile de la specialitatea din toţi anii de studiu şi media examenului de absolvire din sesiunea respectivă.

Art. 40 – Drepturile cursanţilor

– să beneficieze de o atmosferă prielnică bazată pe respect reciproc în relaţia cursant-expert;

– să se bucure de toată baza materială tehnico-didactică din dotare sub îndrumarea coordonatorului de curs;

– să participe la activităţi şi competiţiile extraşcolare în raport cu talentul, înclinaţiile şi capacităţile în domeniu;

– să reprezinte instituţia la diferite proiecte culturale organizate de terţi;

– să ceară transferul către o altă Şcoală Populară de Arte din ţară dacă situaţia personală o impune;

– să beneficieze din plin de cele 50 de minute de curs;

– absolvenţii anului anterior pot fi antrenaţi în diferite activităţi cultural-artistice ale şcolii cu aprobarea conducerii şi fără tarif de şcolarizare.

Art. 41 – Îndatoririle cursanţilor

– să dovedească respect pentru colegi, personalul educaţional, cel tehnico – administrativ şi conducerea şcolii;

– să frecventeze cu regularitate cursurile şi orele programate;

– să achite tarifele de şcolarizare pe anul şcolar în curs;

– să aibă o ţinută comportamentală şi vestimentară onestă, decentă fără extravaganţe;

– telefoanele mobile sunt permise, dar nu în timpul celor 50 de minute de curs;

– să aibă asupra sa ecusonul de cursant al Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda“ care reprezintă legitimaţia de intrare în școală;

– să nu distrugă sau să-şi însuşească obiecte, bunuri şi tehnică didactică utilizată în procesul de predare-învăţare;

– să nu aducă persoane străine în clasă sau în şcoală cu excepţia părinţilor (în cazul minorilor), dar nu în timpul desfăşurării orelor;

– produsele realizate de către cursanţi în timpul anului cu titlu de teme, manifestări artistice (tablouri etc.) revin Școlii Populare de Arte, aceştia transferând drepturile de autor şcolii.

Art. 42  Recompense și sancţiuni ale cursanţilor

Recompense

– evidenţierea în faţa colegilor compartimentului la producţia internă sau la producţia de sfârşit de an şcolar;

– acordarea de distincţii: – recomandări din partea instituţiei în urma participărilor la diferite concursuri;

– diplome de onoare;

– prezentarea personalităţii elevului cu fotografie în panoul de onoare al şcolii.

Sancţiuni

– mustrarea în faţa colegilor compartimentului (clasă);

– în cazul distrugerii sau deteriorării a unor bunuri date spre folosinţă: recuperarea în întregime a bunurilor respective;

– sancţionarea scrisă şi comunicarea cursantului sau familiei (părinţi) în cazul minorilor a sancţiunii;

– scoaterea din evidenţa şcolii (exmatricularea) în caz de absenţe nemotivate care depăsesc 1/3 din totalul orelor pe an şcolar sau în cazul unui comportament neadecvat instituţiei.

CAPITOLUL VII

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ, PRECUM ŞI GESTIONARE SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Art. 43 – 1. În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituţiei a normelor legale privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor specifice în care se desfăşoară activitatea, responsabilul cu protecţia muncii va asigura instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă în ceea ce priveşte instructajul general şi cel periodic; instructajul specific, la locul de muncă, va fi făcut de şefii de compartimente.

2. Instructajul se va efectua și pentru personalul nou angajat, persoanele transferate în instituţie, cele detaşate în cadrul instituţiei, precum şi pentru personalul delegat în interesul serviciului.

Art. 44 – Conducerea şcolii va asigura cadrelor de specialitate şi personalului administrativ și cursanţilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică.

Art. 45 – Comportamentul personalului şcolii şi al cursanţilor în caz de accidente la locul de muncă va fi următorul:

1. toate accidentele în care au fost implicaţi vor fi aduse imediat la cunoştinţa conducerii şcolii, indiferent dacă s-au petrecut în sediul instituţiei sau în afara acestuia;

2. accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv vor fi

comunicate de îndată managerului sau înlocuitorului acestuia, responsabilului cu protecţia muncii, Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 46  Echipamentele tehnice, de protecţie şi de lucru din dotare se vor utiliza astfel:

1. Fiecare angajat sau colaborator este obligat să utilizeze echipamentul tehnic, de protecţie şi de lucru conform instrucţiunilor specifice acestora şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

2. Este interzisă intervenţia personalului şcolii sau a cursanţilor, din proprie iniţiativă, asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist;

3. Personalul şcolii care utilizează echipamente tehnice sau de lucru sunt obligaţi să le întreţină şi să le cureţe, conform instrucţiunilor specifice acestora;

4. Prin echipament tehnic se înţelege, în sensul prezentului regulament, calculatoare, aparate de birotică, instrumente muzicale electronice şi electrice, aparatură de sonorizare, autoturisme şi alte aparate tehnice utilizate în procesul instructiv-educativ şi realizarea atribuţiilor de serviciu.

Art. 47  În cazul unor calamităţi sau catastrofe se va acţiona astfel:

1. În cazul unui cutremur de magnitudine ridicată, personalul şcolii va scoate de sub tensiune

echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice şi va proceda conform

instrucţiunilor specifice acestui tip de calamitate;

2. În cazul unei inundaţii majore a imobilului, personalul şcolii va scoate de sub tensiune

echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice, se va deplasa în zonele protejate împreună cu lucrările şi echipamentele care pot fi salvate şi va anunţa Inspectoratul Teritorial pentru Situaţii de Urgenţă;

3. În cazul unui incendiu se vor lua primele măsuri de stingere de către personalul şcolii şi se va anunţa Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; se va acţiona pentru evacuarea cursanţilor şi bunurilor, conform Planului de evacuare în caz de incendii dezbătut şi afişat la fiecare clasă;

4. În cazul unei explozii de proporţii, indiferent de natura ei, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi se va acţiona pentru evacuarea cursanţilor şi bunurilor, conform planului de evacuare în caz de incendii.

Art.48 – În cazul alarmării cu un atac terorist, va fi anunţată conducerea şcolii, Serviciul Român de Informaţii şi se va apela numărul de urgenţă 112.

Art. 49 – În cazul stării de mobilizare sau război, măsurile imediate vor fi stabilite de către

conducerea şcolii în funcţie de reglementările legale în vigoare.

Art. 50 – În vederea prevenirii pagubelor produse lucrărilor şi bunurilor, aparţinând şcolii sau

salariaţilor ei, se vor lua următoarele măsuri:

1. Lucrările vor fi păstrate în afara orelor de serviciu în dulapuri, corpuri suspendate sau mape de plastic;

2. Uşile birourilor vor fi încuiate în timpul serviciului dacă în biroul respectiv nu se mai află nicio persoană, precum şi în afara orelor de program;

3. În caz de calamitate sau catastrofe se vor lua măsurile corespunzătoare pentru salvarea cât mai repede a acestora;

4. În cazul în care există informaţii că un salariat ascunde la locul său de muncă produse insalubre sau periculoase pentru sănătatea sau integritatea cursanţilor şi colegilor de serviciu, conducerea şcolii poate proceda la deschiderea dulapului în care se află produsele respective, în prezenţa şi a altor persoane, precum şi la înlăturarea acestor produse.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea Consiliului de Administraţie a şcolii începând cu luna octombrie 2020 şi va fi adus la cunostinţa tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în incita şcolii prin afişarea acestuia.

Poate fi modificat, completat la propunerea Consiliului de Administraţie, dacă realităţile instituţiei sau legislaţia în domeniu o impune.

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.