|  Revista ARTE |   ORAR   |  CASERIE ONLINE |
|   CONCURS - Posturi vacante   |   PARTENERI   | OLD SITE   | 

Ordonanța de Urgență nr. 118/2006

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 118/2006

Ordonanța privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1038 din 28 decembrie 2006

Emitent: Guvern
Domeniul: Cultură

Avand in vedere continua degradare a mediului cultural rural al Romaniei in ultimii ani, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului atat din partea bugetului public, cat si din partea finantatorilor privati,

in considerarea faptului ca majoritatea caminelor culturale, caselor de cultura, altor asezaminte culturale se afla fie in situatia de a oferi cetatenilor doar servicii culturale minimale si de cele mai multe ori de o calitate indoielnica, fie si-au incetat activitatea, deoarece sediile acestora si-au schimbat destinatia, fie s-au degradat in asa masura incat sunt total inadecvate activitatilor culturale,

in vederea pregatirii domeniului cultural pentru a fi capabil sa participe la efortul general de integrare europeana, prin alocarea, in urmatorii 2 ani, de resurse financiare importante pentru ca asezamintele culturale din mediul rural sa poata fi reabilitate,

in scopul crearii cadrului legal pentru dezvoltarea si finantarea, in regim de urgenta, a unui program national de reabilitare a asezamintelor culturale si a institutiilor culturale din mediul rural, care va avea ca principale obiective reabilitarea infrastructurii culturale, precum si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural cu echipamentul de practica culturala necesar, pentru intarirea rolului asezamintelor culturale si transformarea acestora in centre comunitare de acces la informatie si cultura si de coeziune sociala, diversificarea ofertei culturale, cresterea gradului de acces si de participare a populatiei rurale la viata culturala,

avand in vedere faptul ca dupa integrare obiectivele Programului national de reabilitare a asezamintelor culturale si a institutiilor culturale din mediul rural vor fi realizate in cadrul anexei nr. 3 “Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” din Programul national de dezvoltare rurala (PNDR), care cuprinde masuri ce privesc “Conservarea patrimoniului natural, cultural si arhitectural” si “Renovarea satelor”, asigurandu-se astfel complementaritatea celor doua programe, finantarea urmand a fi asigurata si din alte resurse atrase si disponibile la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al infiintarii, organizarii si desfasurarii activitatii asezamintelor culturale.

Art. 2.(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, asezamintele culturale sunt institutii publice sau persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfasoara activitati in domeniul cultural, de informare si de educatie permanenta, reprezentand servicii culturale de utilitate publica, cu rol in asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informatie.

(2) Asezamintele culturale pot fi: caminele culturale, casele de cultura, universitatile populare, scolile populare de arte si meserii, centrele culturale, formatiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii traditionale, centrele zonale pentru educatia adultilor, centrele pentru conservarea si promovarea culturii traditionale si altele asemenea.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot fi organizate si pot functiona asezaminte culturale fara personalitate juridica, precum ansamblul sau trupa artistica, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de arta si altele asemenea.

Art. 3. – Autoritatile administratiei publice locale, precum si persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot infiinta asezaminte culturale-gazda, caracterizate prin:

a) existenta unui imobil in care sa fie asigurate conditiile tehnico-administrative necesare functionarii unui asemenea tip de asezamant;

b) asigurarea bugetului necesar functionarii si acoperirii cheltuielilor aferente gazduirii unor activitati culturale de tipul celor prevazute la art. 4 alin. (3).

Art. 4.(1) Asezamintele culturale, institutii publice, isi desfasoara activitatea, in principal, pe baza de programe si proiecte elaborate de conducerea acestora, in concordanta cu strategiile culturale si educativ-formative stabilite de autoritatile sau de institutiile in subordinea carora functioneaza.

(2) Desfasurarea activitatii asezamintelor culturale urmareste, in principal, realizarea urmatoarelor obiective:

a) oferirea de produse si servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, in scopul cresterii gradului de acces si de participare a cetatenilor la viata culturala;

b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea in valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;

c) educatia permanenta si formarea profesionala continua de interes comunitar in afara sistemelor formale de educatie.

(3) In scopul realizarii obiectivelor prevazute la alin. (2), asezamintele culturale pot organiza si desfasura activitati de tipul:

a) evenimentelor culturale cu rol educativ si/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, targuri, seminarii si altele asemenea;

b) sustinerii expozitiilor temporare sau permanente, elaborarii de monografii, sustinerii editarii de carti si publicatii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-stiintific;

c) promovarii turismului cultural de interes local;

d) conservarii si punerii in valoare a mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor;

e) organizarii de cursuri de educatie civica, de educatie permanenta si formare profesionala continua.

(4) Asezamintele culturale se pot asocia in scopul desfasurarii unor activitati culturale de tipul celor prevazute la alin. (3).

(5) Autorizarea asezamintelor culturale pentru a desfasura activitati de formare profesionala continua se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL II
Infiintarea, organizarea si functionarea
asezamintelor culturale

 

Art. 5.(1) Asezamintele culturale, institutii publice, se infiinteaza si functioneaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale.

(2) Asezamintele culturale, institutii publice, pot infiinta filiale pe raza administrativ-teritoriala a autoritatii administratiei publice locale in subordinea careia functioneaza, cu avizul acesteia.

(3) Asezamintele culturale, institutii publice, pot purta numele uneia dintre personalitatile istoriei si culturii nationale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislatiei in vigoare, la propunerea conducerii institutiei, cu avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national.

Art. 6.(1) Asezamintele culturale, institutii publice, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale regulamentelor de organizare si functionare proprii, aprobate de autoritatile administratiei publice in subordinea carora functioneaza.

(2) Orice modificare a modului de organizare si functionare a asezamintelor culturale, institutii publice, se aproba prin actul autoritatii administratiei publice centrale, respectiv prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean, dupa caz, adoptata cu votul a doua treimi din numarul total de consilieri.

(3) In cazul asezamintelor culturale din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, prefectul vegheaza la respectarea dispozitiilor alin. (2), in conditiile legii.

Art. 7. – Autoritatile administratiei publice locale, cu sprijinul de specialitate al bibliotecilor judetene, pot organiza in cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, servicii de documentare si informare comunitara.

Art. 8. – La nivelul fiecarui judet se organizeaza si functioneaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cel putin un asezamant cultural, institutie publica, in subordinea consiliului judetean.

Art. 9.(1) Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, ca institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 10. – Asezamintele culturale de drept privat sunt infiintate de persoane fizice si/sau juridice de drept privat, in conditiile legii.

Art. 11.(1) Asezamintele culturale fara personalitate juridica se infiinteaza si functioneaza in cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat.

(2) Asezamintele culturale prevazute la alin. (1) pot functiona numai in cazul in care persoana juridica in structura careia sunt infiintate asigura resurse umane, materiale si financiare.

 

CAPITOLUL III
Personalul si conducerea asezamintelor culturale,
institutii publice

 

Art. 12.(1) Functionarea asezamintelor culturale, institutii publice, se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata sau determinata, in functii de specialitate, in functii tehnice si administrative, precum si prin activitatea unor persoane care participa la realizarea programelor si proiectelor culturale in baza unor contracte incheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe sau in baza unor conventii reglementate de Codul civil.

(2) Incadrarea personalului cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata se face pe baza de concurs sau de examen, in conditiile legii.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul personalului incadrat pe perioada determinata, pe durata desfasurarii unui program sau proiect, incheierea contractelor de munca se poate face si in mod direct, prin acordul partilor.

Art. 13.(1) Personalul de specialitate care desfasoara activitati artistice in cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, angajat cu contract individual de munca, este incadrat si salarizat in functie de pregatirea profesionala, potrivit legislatiei in vigoare aplicabile personalului bugetar.

(2) Personalul de specialitate care desfasoara activitati de educatie permanenta in cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, angajat cu contract individual de munca, este incadrat si salarizat conform legislatiei in vigoare, in functie de pregatirea profesionala.

(3) Pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar si universitar, care desfasoara activitati de educatie permanenta in cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14.(1) Conducerea asezamintelor culturale, institutii publice, este asigurata de directorul general sau, dupa caz, de director.

(2) Angajarea directorilor generali sau, dupa caz, a directorilor asezamintelor culturale, institutii publice, se face pe baza sustinerii unui concurs de proiecte de management, castigatorii urmand sa incheie un contract de management, in conformitate cu prevederile legii.

(3) Contractul de management va contine programele si proiectele minimale pe care directorul general sau, dupa caz, directorul se angajeaza sa le realizeze, in conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV
Finantarea asezamintelor culturale

 

Art. 15. – Finantarea asezamintelor culturale, institutii publice, se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, precum si din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 16. – Asezamintele culturale, institutii publice, pot stabili, in conditiile legii, preturi sau tarife pentru activitatile pe care le desfasoara in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), sumele incasate reprezentand venituri proprii ale acestora.

Art. 17. – Asezamintele culturale pot beneficia si de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale; liberalitatile de ori ce fel pot fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori de sarcini care pot afecta autonomia institutiei sau daca nu sunt contrare obiectului sau de activitate.

Art. 18.(1) Finantarea activitatii de formare profesionala continua si promovare sociala a persoanei, desfasurata de asezamintele culturale, se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru finantarea sistemului de educatie permanenta prin asezamintele culturale, institutii publice, se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finantare din taxele si impozitele locale.

Art. 19. – Sursele suplimentare locale pentru finantarea activitatilor de educatie permanenta pot fi utilizate pentru:

a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestari cultural-educative de interes local;

b) cheltuieli pentru activitati organizate in colaborare cu alte institutii din tara sau din strainatate.

Art. 20. – Ministerul Culturii si Cultelor, alte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale pot sustine material si financiar, singure sau in parteneriat, realizarea unor programe si proiecte ale asezamintelor culturale, institutii publice, indiferent de subordonare, precum si ale asezamintelor culturale de drept privat, in conditiile legii.

 

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 21.(1) Ministerul Culturii si Cultelor poate finanta, din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din alte surse, in conditiile legii, un program national de reabilitare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale, din mediul rural si mic urban, denumit in continuare Program.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, mediul mic urban este alcatuit din localitatile urbane de rangul III, orase, definite in conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Programul va avea ca principale obiective reabilitarea infrastructurii culturale, precum si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural cu echipamentul de practica culturala necesar, pentru:

a) intarirea rolului asezamintelor culturale si transformarea acestora in centre comunitare de acces la informatie si cultura si de coeziune sociala;

b) diversificarea ofertei culturale;

c) cresterea gradului de acces si participare a populatiei rurale la viata culturala.

(4) Programul se aplica incepand cu anul 2007 si se va desfasura pe o perioada de 2 ani.

Art. 22.(1) Pentru a putea beneficia de finantare in cadrul Programului, autoritatile administratiei publice locale, singure sau in parteneriat cu alte autoritati publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate, vor elabora si vor propune, pe baza de studii de fezabilitate, proiecte care trebuie sa fie insotite de programe si proiecte culturale desfasurate pe o perioada de minimum 5 ani, precum si de garantia asigurarii unei finantari, din resurse proprii sau atrase, de minimum 20% din valoarea totala a proiectului de reabilitare, modernizare si/sau dotare.

(2) Valoarea minima a finantarii alocate in cadrul Programului, din sursele prevazute la art. 21 alin. (1), pentru un proiect este echivalentul in lei a 2.800 euro, iar valoarea maxima, echivalentul in lei a 100.000 euro.

Art. 23.(1) Pentru implementarea Programului se constituie Comisia privind determinarea oportunitatii de finantare a proiectelor, denumita in continuare Comisie, formata din cate un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, al Ministerului Culturii si Cultelor, al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, al Ministerului Administratiei si Internelor, al Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru relatii interetnice, si al Asociatiei Comunelor si al Asociatiei Oraselor din Romania, desemnati prin decizie a primului-ministru, prin ordin al ministrilor de resort sau, dupa caz, prin decizie a presedintelui asociatiei.

(2) Presedintia Comisiei va fi asigurata de reprezentantul Ministerului Culturii si Cultelor, desemnat ca atare prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Lucrarile Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialisti numiti de catre ministrul culturii si cultelor.

Art. 24. – Comisia selecteaza proiectele propuse de autoritatile administratiei publice locale care indeplinesc conditiile minime prevazute la art. 22 si aproba finantarea celor care intrunesc criteriile prevazute in Ghidul operational al Programului.

Art. 25.(1) Pentru monitorizarea implementarii Programului, in structura Ministerului Culturii si Cultelor se infiinteaza un compartiment care va functiona cu un numar de 15 posturi din numarul total de posturi al Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Structura organizatorica, precum si regulamentul de functionare ale compartimentului prevazut la alin. (1) se vor stabili prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 26. – Ministerul Culturii si Cultelor, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, elaboreaza, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ghidul operational al Programului, care va cuprinde: conditiile de selectie, cheltuielile eligibile, modul de organizare si functionare a Comisiei, precum si alte detalii legate de implementarea si monitorizarea Programului, aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 27. – Asezamintele culturale existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa functioneze.

Art. 28. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul culturii si cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Dan Stefan Motreanu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 118.

 

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.